Vinichenko Olga
Aleksandrovka, Rostov-on-Don
Sergi March
Staircase to the riverwalk. Rostov-on-Don
Roman Ivanov
Mironova rostov on don
Roman Ivanov
ostmironova
Roman Ivanov
Les mironova
Roman Ivanov
Tez temernik
Vinichenko Olga
pontoon bridge, Rostov-on-Don
Roman Ivanov
green-island
Sergi March
Admiral Ushakov Statue. Rostov-on-Don
Lev Romanov
flour mill
Lev Romanov
flour mill