China

wongchichuen
Guningtou Battle Museum(金門古寧頭戰史館展廳), Kinmen, Taiwan.
wongchichuen
Guningtou Battle Museum(金門古寧頭戰史館3), Kinmen, Taiwan.
wongchichuen
Guningtou Battlefield(金門古寧頭戰場2), Kinmen, Taiwan.
wongchichuen
Guningtou Battlefield(金門古寧頭戰場), Kinmen, Taiwan.
wongchichuen
Guningtou Battlefield(金門古寧頭戰場3), Kinmen, Taiwan.
Ricky Ling
Tsang Tai Uk (Front Gate)
c pak
umbrella revolution (Admiralty)
c pak
Umbrella Movement(Admiralty)
c pak
360city
c pak
Umbrella Movement(Admiralty)
yunzen liu
Sichuan UNESCO World Heritage Jiuzhai Valley National Park——Five flowers lake
yunzen liu
Hubei Wuhan Beach Park——The wuhan Yangtze River at sunrise
yunzen liu
Hubei Wuhan Qintai Culture & Art Center——Qintai Grand Theater 2012
njohn
Flying Dragon - Tsz Hing Monastery 慈興寺飛龍仔
yunzen liu
Henan Jiaozuo World Geological Park Yuntai Mountain 9——Mastixia peak elevation 1308 meters
yunzen liu
Henan Jiaozuo World Geological Park Yuntai Mountain 3——a unique northern karst landforms
yunzen liu
Henan Jiaozuo World Geological Park Yuntai Mountain 3——The red stone Gorge Falls
yunzen liu
Henan Jiaozuo World Geological Park Yuntai Mountain 1——a unique northern karst landforms
Cheng Gang
Night of Beishan Road
yunzen liu
Shaanxi Xi'an Qianling Mausoleum 3——the 61 headless stone figures