Haftsamar Art Gallery Jan 2013 Marjan...
partager
mail
License license
loading...
Loading ...

Photo panoramique par Majeed Panahee joo PRO EXPERT Pris 12:33, 19/01/2013 - Views loading...

Haftsamar Art Gallery Jan 2013 Marjan Sabeti The Safe Point 01

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • J'aime / J'aime pas
  • thumbs up
  • thumbs down

نقطه امن

کلاژ هجوم اتفاق‌های پیش‌بینی نشده است.اتفاق‌هایی بیش از آن‌چه رنگ‌های کوبنده‌ی پریشان در آثار مرجان ثابتی ایجاد کرده‌اند. هرچند این اتفاق‌ها در نهایت هدفمند شده‌اند و جای خود را در بطن تصویر و لا‌به‌لای رنگ‌های نه‌چندان اندک کار پیداکرده‌اند و خوش نشسته‌اند اما در هیچ حالتی استقلال و ماهیت کلاژ بودن خود را از دست نداده‌اند.این کلاژها به وضوح در بیان تکه‌ای از حس‌ها و حرف‌های رنگین مرجان ثابتی دویده‌اند و مرجان نیز تلاشی برای رام‌کردن و سنباده‌زدن این ناگهانی نکرده است.گویا اجازه داده تا این شتک‌های کاغذی،یک‌کلام و بی‌پرده،حرف‌های خویش را باز بگویند.

آثار مرجان ثابتی روایت‌گرند.روایتی چند‌وجهی و متضاد از پریشانی وامنیت، زنانگی وجریان عادی زندگی.

مرجان ثابتی ناظر و راوی دورهم‌نشینی‌های زنانه‌ایست که به گفته‌ی خود او محافلی هستند برای جستجوی امنیت.اما در دل این جستجو راز‌ها و تشویش‌ها و دلهره‌هایی هست که بیانش بر دوش‌ عناصر متعددی مثل رنگ و خط و فرم‌های مخصوص خود اوست.خطوط به عمق‌رفته‌ی طرح‌ها،این نشست‌های امن را بی‌تعادل می‌کند و به گوشه‌های مرموز خارج از دید می‌کشاند. فرم‌ها طبیعت‌گرا و رنگ‌ها طبیعت گریزند.پیش‌زمینه‌ها فرم‌گرا و پس‌زمینه‌ها فرم گریزند.رنگ‌ها نشست‌پذیر و کلاژ‌ها نشست گریزند و از همه برجسته‌تر محتواست که امنیت محور اما متزلزل است.این تضاد و تقابل به‌عمد در کار مرجان ثابتی وارد شده است و بیان واضح و بی‌پرده و آشکار دنیای متناقض امروز ما در همه‌ی وجوه خویش است.

حرکت و انرژی را نمی‌توان در این آثار نادیده گرفت.همه‌ی این عناصر متناقص در حرکتند و به سمتی،سویی،فردایی متمایلند.هر‌ چند در ظاهر تمامی فیگورهای موجوددر این آثار به‌ آرامی نشسته یا دراز کشید‌ه‌اند،اما رویاها، ذهنیت‌ها و درونیات پویا‌،بی‌قرار و گاه مشوش آن‌ها پیاپی از دل رنگ‌ها و فرم‌ها خود‌نمایی می‌کنند.

به هر روی می‌شود آثار مرجان ثابتی را جستجویی چند‌وجهی دانست برای پیدا کردن نقطه‌ی امن‌.اما این نقطه‌ی امن کجاست؟کجا باید جستجویش کرد و در کدام‌سو نشانه‌اش گرفت؟

دومین نمایشگاه انفرادی مرجان ثابتی، قصه‌ی این جستجو و نمایش دست یافته‌هایی‌ست که ‌کم‌وبیش احساسی مشترک را به مخاطب هدیه می‌کنند؛حس خوب غوطه‌خوردن در ماجرایی آرام و مرموز.

این ماجرای بی‌پایان در این نمایشگاه شروع می‌شود و امتداد آن‌را در دیگر نمایشگاه‌های ثابتی باید دنبال کرد.

هداحدادی –زمستان 91


comments powered by Disqus

Images à proximité de Tehran

map

A: Haftsamar Art Gallery Apr 2013 Farzad Emami Typography 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery Apr 2013 Farzad Emami Typography 01

B: Haftsamar Art Gallery July 2012 Maryam Sinaki Imagination Crack 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery July 2012 Maryam Sinaki Imagination Crack 01

C: Haftsamar Art Gallery Jan 2013 Katayoon Amjadi Mandalas 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery Jan 2013 Katayoon Amjadi Mandalas 01

D: Haftsamar Art Galley Mar 2013 Mahnoush Izadi 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Galley Mar 2013 Mahnoush Izadi 01

E: Haftsamar Art Gallery Jan 2013 Zarir Najmi Fire 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery Jan 2013 Zarir Najmi Fire 01

F: Haftsamar Art Gallery Nov 2012 Bahaedin Mohammadi Rad 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery Nov 2012 Bahaedin Mohammadi Rad 01

G: Haftsamar Art Gallery Feb 2013 Evelyn Aghamalian 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery Feb 2013 Evelyn Aghamalian 01

H: Haftsamar Art Gallery Oct 2012 Ali Fanisalek Iranian Manhood 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery Oct 2012 Ali Fanisalek Iranian Manhood 01

I: Haftsamar Art Gallery Feb 2013 Mina Katiraei 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery Feb 2013 Mina Katiraei 01

J: Haftsamar Art Gallery July 2012 Mona Hamzehzadeh 01

Par Majeed Panahee joo, à moins de 10 mètres

Haftsamar Art Gallery July 2012 Mona Hamzehzadeh 01

Ce panorama é été pris à Tehran

Ceci est un aperçu de Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Partager ce panorama