0 Likes

Etemad Art Gallery Aug 2013 Shaahin Norouzi 03
Tehran

تئوژِنی  

داستان خارق العاده ی خدایان و هیولاهایی که از اعماق " خائوس" آغازین بیرون می آیند درهم می تنند ودرکشاکشی پرخروش و هم نوع خارانه در هم می آمیزند تا بنیان گذار نظمی نو پدید باشند، کی به پایان می رسد؟ جهان دقیقا در چه زمانی از مرحله ی جنینی عبور می کند و همچون جهانی از پیش آفریده شده و شکل یافته، خود می نمایاند ؟

  باززایی مداوم مفهوم بشر و شوندِ ظاهرا بی پایان آن تحت تاثیر نیروهای غول آسای جامعه صنعتی که به شکلی روز افزون مرزِ میان ِانسان و ماشین را مختل می کند، برای انسان ِنخستین تصور ناپذیر بود.  انسانی که در لحظه لحظه زندگی اش با ماشین آلاتی غریبه و مصنوع آمیخته می شود، از طریق شبکه ها به لذت و کامکاری می رسد و ساختار زیستی اش را با جراحی های گوناگون و پیوند اعضا دگرگون می سازد، همان سایبورگ مدرن، از آن جهت که افسانه های جهان زایی ِ انسانِ نخستین ، کار آفرینش را تمام شده می انگارند، نقطه پایانی است بر این افسانه ها و هم نقطه آغازیست دوباره. زندگی سایبورگ های مدرن سراسرجهان زایی است. داستان آفرینش جهانی منظم از دل "خائوس" برای انسان معاصر نه کنشی به انجام رسیده که مجموعه ای از رویداد های روزمره است. 

 نوسان مداوم بین بن مایه زیستی و مصنوع صنعتی، که خود جهت دور کردن ِانسان از " وضعیت طبیعی " بوجود آمده است، به شکلی تناقض آمیز انسان ِمعاصر را حتی بیش از همتای باستانی اش در تماس با " خائوس " آغازین نگاه داشته است. با این حال او یک توانایی بنیادین را از دست داده است: زبانی که بتواند این کشاکش را، چنان که در اشعار یونان باستان یا حتی الواح سومری  دیده می شود بیان کند، برای همیشه مرده است. جایگزیده  شدن زبان ِ بی روح علم و تکنیک، سایبورگ ِمعاصر را از تماسی شاعرانه و هستی شناسانه با مبادی ِوجودی اش محروم ساخته است و منجر به تلاشی سخت کوشانه، البته نه چندان امیدوارانه، در راستای جایگزینی آن با تکه پاره هایی برگرفته از زندگی ِروزمره شده که شاخه ای مهم از جریان هنر مدرن را شکل داده و تا به امروز ادامه دارد: آفرینش هنری نقطه پیوند سایبورگ زبان زودوده با همان "خائوسی "است که از بیان آن از طریق اشکال متعارف زبانی بدورافتاده است . 

فراتر از این بن بست زبان ِنمادین،  همچنان درهم تنیده ای از گوشت و عصب قرار دارد، که به رغم تمام دستگاه های اندازه گیری ای که به اکناف ِوجودش فرو رفته، هنوز هوش و حواس اش را به کلی ازدست نداده است . 

سایبورگ های امروزی هم می توانند حس کنند و بویژه گاهی خطر کرده به چشم هایشان اعتماد کنند و ببینند. اگر تئوژنی ِامروزی را نمی توان با دال های تهی شده ی نمادین روایت کرد شاید بتوان آن را به نحوی در جهان ِمحرک های حسی، آن محدوده ی تثبیت ناپذیر و دشوار یاب که در میان ِدال زبانی و   مابه ازای مادی اش وجود دارد، بازیافت.  حالا که نمی شود هومر را آنلاین خواند شاید بشود بخشی از آن حساسیت نخستین را از خلال ِتصاویر ِنقاشي  هدفون به گوش برکشید .

آرمین مالکی 

تیر 1392

Theogeny
When does the fantastic story of gods and Titans which emerge from the depths of the primordial “Chaos” , intermingling and merging in a noisy cannibalistic struggle to invent a new order end? When exactly does the world pass its embryonic stage and appear as a pre-created and preformed world?
The incessant re-production of humanity’s meaning and its apparently endless becoming under the influence of gigantic forces of the industrial society which increasingly blur the border between human and machine was unimaginable to primitive humanity’s mind. A human who is continuously attached to intrusive manufactured machines, who enjoys through networks and his biological structure is reinvented through different surgeries and transplantations, the modern cyborg, is an end to the myths of the Theogeny in so far as they consider the mission of creation already accomplished but in another sense, it’s another beginning: The life of modern Cyborgs is all Theogeny. For them, The story of creation, emergence of an ordered world from the ”Chaos” , is not something of the past but their everyday life.
The continuous fluctuation between bio-matter and industrial product, which is itself initiated to rescue humanity from the “natural condition” , paradoxically has kept the modern man close to the primordial “Chaos” , even closer than its great grandfathers. Nevertheless, he has lost an important ability. The language which can narrate this struggle, like the language which is seen in the ancient Greek texts and Sumerian tablets, is died forever. Its replacement by the soulless language of science and technique has deprived the contemporary Cyborg of a poetical and ontological communication with its archaic origins but also has empowered a fierce, but hopeless, attempt to replace that lost ability with fragments of daily life put together through the sensibility of modern Art : Artistic creation is the point of connection for the languageless  Cyborg and that primordial “Chaos” which he can no more describe by conventional means. 
Beyond this crisis of the symbolic language, Still there lays a neuro-muscular complex which despite of all the measurement apparati which are stuck in him, hasn’t yet completely gone out of his senses.
Even the Modern Cyborgs can feel and specially take some risk, trust their eyes and see. If it’s not possible to narrate an up to date Theogeny by overused and eroded linguistic signifiers, may be one can reinvent it in the realm of sense-certainty, That unstable and difficult zone between the signifier and its material equivalent. Now that we can’t read Homer online anymore, may be one can save something of that primordial sensitivity through the images of a painter who has a headphone stuck in his ears.
Armin Maleki
June 2013

نمایشگاه " شاهین نوروزی " مرداد 1392 گالری اعتماد http://www.artin360.com/Etemad.htm

comments powered by Disqus

Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Jun 2013 Gilda Nowparast Interval 02
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery July 2013 Sahar Safarian Baranlou The Case Of All Our Loss Es 01
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery May 2013 Amir Mokhber 01
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery May 2013 Shahriar Ahmadi 01
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery July 2013 Arash Bahrami The Hand 01
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Jun 2013 Mohamad Rahimi My Group Exhibition 02
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Jan 2014 Flora Feizbakhsh The Fourth Creation 02
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Feb 2013 Raheleh Nooravar On The Rise It Putrefies 01
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 01
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 02
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 03
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 04
Hitoshi Oikawa
120711maeda02
Robert Bilsland
The Colours of Autumn
Tsuyoshi Shimoyama
Tokyo Station
Armin Leuprecht
Vršič (Kranjska Gora)
Jacques Rochet
Monument Valley, Arizona
Taro Tsubomura
Illumination on cherry blossoms in autumn
Heiner Straesser - derPanoramafotograf.com
Höhlenkirche in Tatlarin, Türkei
Daniel Christaldi
Hastings beach
Willy Kaemena
Berlin Hi-Flyer Nov. 2012
Marcio Cabral
Diving With Skarks II
Jürgen Schrader
Propylaea Munich
Heiko Brueckner
Cathedral Gorge State Park " Mud Dome"
Majeed Panahee joo
Elahe Gallery Mar 2012 Group Printmaking Exhibition 04
Majeed Panahee joo
Shirin Art Gallery Jan 2014 Machine Automobile Hossein Soltani 03
Majeed Panahee joo
Finikoudes Beach Cyprus Larnaca Athenon St Sunhall Hotel Aqua Sol Cafe Majid Panahi Plaza Cafe
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Dec 2012 Korosh Ghazimoradi White On White 02
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Nov 2013 Mohsen Sadeghian Truce 01
Majeed Panahee joo
Assar Art Gallery Ahmad Morshedloo Apr 2014 Negative Space 03
Majeed Panahee joo
Homa Art Gallery Dec 2014 Habib Farajabadi Unnamable 02
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Sep 2012 Myriam Quiel Neverending Story 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Oct 2014 Ali Golbaz 01
Majeed Panahee joo
Homa Gallery The Sixth Annual Montakhabe Nasle No 2012 02
Majeed Panahee joo
Hotel Mashhad Restaurant View 02
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Nov 2013 Group Printmaking Exhibition 02
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.