Etemad Art Gallery Dec 2013 Ghazaleh ...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Majeed Panahee joo PRO EXPERT Taken 08:43, 21/12/2013 - Views loading...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Ghazaleh Avarzamani Utopia 01

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

سبک روکوکو در اروپا شامل دوره ای می گردد که به عنوان عصر ”در جستجوی خوشبختی“ یاد می شود. سردمداران سبک روکوکو در زمینه ای از هرج و مرج سیاسی و اقتصادی و آشفتگی سلسله پادشاهی در فرانسه قرن هجدهم و در فضایی که در آن نوشداروی تمام مصائب دنیوی در بی توجهی آشکار و بی تفاوتی منحط جستجو می شد، سعی در ترسیم جهانی رها از یوغ دینداری و بند ستیزه جویی داشتند. 

این آرمانشهر چند قرن بعد از روکوکو در زمان و مکان دیگری که باور آن سخت به نظر می رسد دوباره ظهور کرد: در خانواده امروزی ایرانی. دهه ها کشمکش داخلی و قرن ها مداخله اجتماعی و سیاسی جهان غرب در ایران تا اواسط قرن بیستم، جهان غربی را به یک اندازه برای آنها قابل ستایش و هراس انگیز کرده است. 

یکی از رایج ترین، و از نظر زیبایی شناسی درخشان ترین، جلوه های آنچه که بعدها «غربزدگی» نامیده شد «دیوارآویزهای قالیچه نما»  بود. این فرشینه های محبوب ولی کم ارزش، که با تصاویری از زندگی روستایی یادآور نقاشی های سبک روکوکو بودند با قاب های طلایی خود، خانه هر ایرانی از هر قشر و طبقه ای را زینت می بخشیدند. این تزیینات نسبتاً ارزان قیمت و بی کیفیت حاکی از برداشت ظاهری افراد از ذائقه پرتجمل اروپایی بود. این آثار تزئینی همچنین پنجره ای به سوی جهان به اصطلاح برتری بودند که در آن وفور نعمت و توازن موجب کم رنگ شدن فراز و نشیب های زندگی گشته، و مجال ارضای لذات جسمانی را فراهم می آورد. اما فرشینه های ایرانی با وجود تمامی جذابیت های آرمانی خود، تلاشی بی شرمانه، بی اصالت ونسبتاً مضحک برای ترسیم تصوری از یک منظره  غربی بودند و همین تلاش است که هسته مرکزی آثارغزاله آورزمانی را تشکیل می دهد. 

نیما ساغرچی

خرداد 1392

The European Rococo is chiefly considered as an age defined by the search for happiness. Against the backdrop of political, economic and dynastic turmoil in 18th century France, the protagonists of the Rococo sought to portray a world liberated from piety and free from strife, in a landscape where the antidote to earthly woes was sought through flagrant indifference and decadent apathy.

The snapshot of Utopia, those centuries after the Rococo, was to find a derivative in the most unlikely of settings; within the modern Iranian household. By the mid-20th century, Iranians had been embittered by decades of internal strife and victim to centuries of social and political interference from a Western world they feared and admired in equal measure.

One of the most prevalent and aesthetically vibrant manifestations of what later revolutionaries dubbed “gharbzadegi” came in the form of “Gobelins”; these kitsch tapestries depicting idyllic pastoral scenes reminiscent of Rococo paintings, set in ornate gilded frames, embellished Iranian households of all classes. Whether in sprawling villa in the gentrified districts of Tehran or poor working house homes, these relatively cheap, low quality decorations were an aspirational ornament, demonstrative of the householders purported familiarity with luxurious European tastes. They also served as a window into an allegedly “better world”, one where abundance and harmony had muted the vicissitudes of life and allowed for the fulfillment of sensual pleasures. Yet for all their aspirational appeal, Iranian gobelins were rude, derivative, near comical attempts at picturing an imagined Western idyll, and it is this attempt which has formed the center of Avarzamani’s work.

Nima Sagharchi

June, 2013

نمایشگاه آثار " غزاله آورزمانی " با عنوان " یوتوپیا " دی 1392

گالریاعتماد

 http://www.artin360.com/Etemad.htm

comments powered by Disqus

Nearby images in Tehran

map

A: Etemad Art Gallery Oct Nov 2013 Laleh Memar Ardestani Observatory 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

Etemad Art Gallery Oct Nov 2013 Laleh Memar Ardestani Observatory 03

B: Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 06

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

تاریخ بازیمن مقدمه ای برای این هم آیی ندارمآن چه که می توانست نوشته شود، به اجرا رسیده است.از اضافه ک...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 06

C: Etemad Art Gallery Nov 2013 Mohsen Sadeghian Truce 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

TruceThe complete elimination of armed warfare is based on the general rules of the “abandonment of w...

Etemad Art Gallery Nov 2013 Mohsen Sadeghian Truce 02

D: Etemad Art Gallery Mar 2013 Hoda Kashiha 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

Etemad Art Gallery Mar 2013 Hoda Kashiha 02

E: Etemad Art Gallery Jan 2014 Mostafa Darehbaghi Something About Many Things 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

این ها در باره ماستThese works are about us کارهای مصطفی دره باغی  رفتن و برگشتنی دائمی در زمان است ....

Etemad Art Gallery Jan 2014 Mostafa Darehbaghi Something About Many Things 01

F: Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

تاریخ بازیمن مقدمه ای برای این هم آیی ندارمآن چه که می توانست نوشته شود، به اجرا رسیده است.از اضافه ک...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 03

G: Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 07

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

تاریخ بازیمن مقدمه ای برای این هم آیی ندارمآن چه که می توانست نوشته شود، به اجرا رسیده است.از اضافه ک...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 07

H: Etemad Art Gallery Nov 2013 Aneh Mohammad Tatari 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

هنر سنتی، عشق ورزیدن به خداست. هنری که در آن خدا احساس نشود را نمیتوانیم هنر سنتی بنامیم. هنر سنتی زم...

Etemad Art Gallery Nov 2013 Aneh Mohammad Tatari 03

I: Etemad Art Gallery Martin Werthmann Sep Oct 2012 Folie Deux 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

 Folie à deux“Folie à deux” is identified as a medical term, basically meaning “a madness shared by t...

Etemad Art Gallery Martin Werthmann Sep Oct 2012 Folie Deux 03

J: Etemad Art Gallery Feb 2014 Saeed Mohamadzadeh Nodehi Floral Borders 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

حاشیه گلدارنقاشی ام زمانی تمام می شود که با مدادی رنگی خط و مرزهای جدی آثارم را مخدوش کنم و به شوخی ب...

Etemad Art Gallery Feb 2014 Saeed Mohamadzadeh Nodehi Floral Borders 02

This panorama was taken in Tehran

This is an overview of Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Share this panorama