Etemad Art Gallery Feb 2014 Aryan Lav...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Majeed Panahee joo PRO EXPERT Taken 10:55, 08/02/2014 (IRDT +0430) - Views loading...

Etemad Art Gallery Feb 2014 Aryan Lavasani 01

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

آرین لواسانی 1356

اکنون با بیش از 28 سال کار مداوم در زمینه نقاشی به این دریافت رسید‌ه‌ام که تمامی دوره‌های کاری یک هنرمند به تناسب و با همه‌ی افت و خیزهایش دستاوردی که همان هدایت او به سمت درک واقعیت‌های عمیق‌تر از پنهان و آشکار این جهان است، به همراه دارد.

من معتقدم که هنر و بازتاب‌هایش جز حاصل اندیشه‌ی هنرمند نیست، اندیشه‌ای که هر آن، رو به سوی تکامل، نفی برداشت‌ها در گذشته‌ی فکری و یا ترمیم دیدگاه‌ها و باورهای دیروز دارد.

و من . . .

تا دیروز می‌اندیشیدم که هنرمندِ «امروز» می‌بایست از واقعیت‌های «امروز» تبعیت کند و دیدگاه‌هایش منطبق بر آن واقعیت‌ها قرارگیرد، او می‌باید در «امروز» به ثبت واقعیت‌های جاری بپردازد و با بزرگ‌نماییِ حوادث دنیای معاصر، جامعه را مورد خطاب و هشدار قرار دهد.

ولی امروز . . .

شاید خواهشی به گزاف نباشد اگر من بخواهم در این دوره و در این نمایشگاه، از طریق تصاویر پیش رو ستایشم، احترامم و رویکردم را نسبت به دانشمندان علوم جدید ابراز کنم. می‌خواهم بگویم که هیچ اشتباهی در کار نیست اگر ما به نوعی جدید از جهان‌بینیِ هنری از طریق درک و ثبت آرای علمی عالمان فیزیک و دیگر علومِ همراه و بازتاب آن در خلاقیت‌های هنری روی‌آوریم؛ عالمانی که در این مقطع از تاریخ، جهت کشف ناشناخته‌ها و با استفاده از ابزار و نه به صرف احساس و خیال، کلیت جهان، تاریخ و آینده‌ی آن را مورد تحقیق قرار داده‌اند. عالمانی که هرگز اشتباه تاریخی فلاسفه‌ی دوران‌ِکلاسیک و حکمای گذشته درباره‌ی چگونگی بنیان این جهان و تغییرات حاصله در آن را تکرار نخواهند کرد.

می‌خواهم بیان کنم که «هنر معاصر» تنها بازتاب سیاهی و تباهی نیست‌، بلکه تلاشی است جهت روشنگری و تعلیم نسبت به شناخت صحیح از جهانی که برفراز اندیشه‌ی عالمان، پیوسته در چرخش، حرکت، انهدام و زایش است.

Now, with more than 28 years of constant effort in the realm of painting I can most assuredly assert that all the stages through which an artist passes will inevitably lead him to a deeper perception of the visible and hidden truths of the world. I hope it wont be a vain effort on my part to express my admiration for scholars of the new sciences. All I I'm trying to say is that it is possible for Man to achieve a new worldview through a deep understanding of the knowledge earned by erudite physicists towards the world. In my opinion, such scholars have been more immune to the errors made by the classic philosophers about the origins of the cosmos. I'd like to assert that the contemporary art is not just a bleak portrayal of dark corruption. On the contrary, it can be an enlightening effort to represent an insight into a world that revolves around the views of such inspiring thinkers. 

نمایشگاه آثار " آرین لواسانی " بهمن 1392 گالری اعتماد

http://www.artin360.com/Etemad.htm

comments powered by Disqus

Nearby images in Tehran

map

A: Etemad Art Gallery Jan 2014 Flora Feizbakhsh The Fourth Creation 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

از آفریدگان مادی نخست آسمان، دیگر آب، سدیگر زمین، چهارم گیاه ...... و هفتم اهورا مزدا بودفلورا فيض بخ...

Etemad Art Gallery Jan 2014 Flora Feizbakhsh The Fourth Creation 01

B: Etemad Art Gallery Raana Farnoud In The Abyss Who Shall Give Thee Thanks 2014 May 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

"در هاویه کیست که تو را حمد گوید؟"( عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور ششم، بند 5 )نه! آری، من خودکامه ام!پ...

Etemad Art Gallery Raana Farnoud In The Abyss Who Shall Give Thee Thanks 2014 May 01

C: Etemad Art Gallery Raana Farnoud In The Abyss Who Shall Give Thee Thanks 2014 May 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

"در هاویه کیست که تو را حمد گوید؟"( عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور ششم، بند 5 )نه! آری، من خودکامه ام!پ...

Etemad Art Gallery Raana Farnoud In The Abyss Who Shall Give Thee Thanks 2014 May 02

D: Etemad Art Gallery Raana Farnoud In The Abyss Who Shall Give Thee Thanks 2014 May 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

"در هاویه کیست که تو را حمد گوید؟"( عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور ششم، بند 5 )نه! آری، من خودکامه ام!پ...

Etemad Art Gallery Raana Farnoud In The Abyss Who Shall Give Thee Thanks 2014 May 03

E: Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

امیرحسین اعتماد پیشنهادی درباره داشتن یک نمایشگاه از مجموعه آثارم به من داد. بعد از سال¬هایی که نمایش...

Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 01

F: Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

امیرحسین اعتماد پیشنهادی درباره داشتن یک نمایشگاه از مجموعه آثارم به من داد. بعد از سال¬هایی که نمایش...

Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 02

G: Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

امیرحسین اعتماد پیشنهادی درباره داشتن یک نمایشگاه از مجموعه آثارم به من داد. بعد از سال¬هایی که نمایش...

Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 03

H: Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 04

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

امیرحسین اعتماد پیشنهادی درباره داشتن یک نمایشگاه از مجموعه آثارم به من داد. بعد از سال¬هایی که نمایش...

Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 04

I: Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 05

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

امیرحسین اعتماد پیشنهادی درباره داشتن یک نمایشگاه از مجموعه آثارم به من داد. بعد از سال¬هایی که نمایش...

Etemad Art Gallery Ramin Saadat Gharin 2014 May 05

This panorama was taken in Tehran

This is an overview of Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Share this panorama