1 Like

park mellat behshahr
Northern Iran

پيتر دلاواله جهانگرد ايتاليايي شش سال پس از شروع بناي اشرف به اشرف آمد و در قصر سلطنتي ديوانخانه ( باغ شاه ) به حضور شاه عباس صفوي رسيد . وي در مورد ويژگي‌هاي اين مکان در سفرنامه خود توضيحات مفصلي را ارائه مي دهد. در سفرنامه وي آمده است: «اطراف شهر باز است و جز قصر شاهي که هنوز ساختمان آن به اتمام نرسيده و باغهاي مربوط به آن و يک خيابان پر از دکان و مغازه و چند خانه که بدون نظم در وسط درختان ساخته شده و اطراف آنرا زمينهاي وسيعي احاطه کرده اسـت چيز ديـگري در آن وجـود نـدارد. در اين محل چشـمه هاي آب شيـرين و زلال زياد است و به اندازه اي در آنجا درخت وجود دارد که خانه ها ميان آن گم شده است و من موقع نوشتن يادداشت روزانه خود ترديد داشتم که آيا بايد اشرف را شهري در ميان جنگل بنويسم يا آنرا جنگلي بدانم که بعلت سکونت افراد حالت شهر به خود گرفته است.» وي در مورد ويژگيهاي عمارت ديوانخانه نوشته است: «اين باغ که باغ شاه يا ديوانخانه ناميده مي‌شود عبارت از مربعي است که در انتهاي جلگه و در پاي تپه هاي پر درخت واقع شده و پشت کاخ است . در بالاي همين تپه هاست که شاه دستور داده خانه هاي زيادي که جزو عمارت باغ محسوب مي شوند بنا کنند. ديوانخانه در وسط باغ واقع شده و عبارت از بنايي است که طول آن سه برابر عرض آن است . جلوي اين بنا کاملاً باز است ولي در عقب و طرفين آن ديواري است که از پنجره هاي متعدد پوشيده شده است. فاصله کف عمارت از سطح زمين دو پله است و قسمت باز بنا درست رو به شمال يعني پشت به طرف درب ورودي است . جلوي بنا خياباني طولاني و سنگفرش قرار گرفته که در وسط آن جويي جاري است و از حوضي که در جلوي ديوانخانه ساخته شده دائماً آب به سوي اين جوي جاري است.»

ملگونوف دانشمند روسي در مورد بناي ديوانخانه در کتاب خود به نام سفرنامه مازندران آورده است: «عمارت شاه عباسي که بنام ديوانخانه معروف بود در سال 1743 ميلادي خالي شد و از نظر افتاد. در برابر عمارت حوضي است به عرض 50 قدم ، به طول 60 قدم ، به عمق يک ذرع و نيم و در دو طرف آن جويي سنگي تا دروازه قرار دارد و اطراف آن سوراخي براي نهادن شمعها تعبيه شده است . در جدار داخلي آبراهه هاي اصلي سوراخ‌هايي ايجاد کرده بودند که ممکن بود در حدود هزار شمع روشن را در آنها نگاه داشت. شمعهايي نيز در اطراف استخر بزرگ روشن مي‌کردند و به اين مناسبت نام استخر نور بر آن اطلاق کردند.»

Copyright: Meysam akbarzadeh
Type: Spherical
Resolution: 6000x3000
Uploaded: 21/11/2010
Updated: 20/08/2014
Views:

...


Tags: park
comments powered by Disqus

Babak Mehrabani
Mellat Park - Behshahr
Babak Mehrabani
Mellat Park - Behshahr
meysam akbarzadeh
cheshmeh emarat
Siamak Sadati
Sang e no
Sajjad Jafaraghaei
Hutu cave
meysam akbarzadeh
huto cave
meysam akbarzadeh
kamarband cave
shervin zeynolabedinpur
Abbas abad , Behshahr
Mohammad Reza Domiri Ganji
Historical building - middle of Abbasabad Lake
meysam akbarzadeh
abbas abad behshahr
meysam akbarzadeh
abbas abad historical complex
meysam akbarzadeh
abbas abad historical complex
Diego Dabrio-Polo
Enchanted Town, Murcia, Spain
Marcio Cabral
Hiking Fitz Roy
Krzysztof Jurczak
Morning River
Martin Broomfield
Bajau village, Kendari, South East Sulawesi.
Arroz Marisco
Laguna Parón
Vil Muhametshin
Mala, her trainer and his assistant after their last show in Riga Circus
Vil Muhametshin
RUSSO BALT fire engine, 1912 - at the Riga Motormuseum, Latvia
Arroz Marisco
Agua Azul Waterfalls, Chiapas, Mexico
Werner Joemann
Vorplatz Grabeskirche in Jerusalem
Martin Broomfield
Borobudur Yogyakarta Indonesia
Mark Schuster
Veteran Bicyclists
Arroz Marisco
Meeting of Three Lagos
meysam akbarzadeh
abbas abad behshahr
meysam akbarzadeh
abbas abad jungle park
meysam akbarzadeh
behshahr weald view from mahdiraje village
meysam akbarzadeh
park mellat behshahr
meysam akbarzadeh
tiny town lamard
meysam akbarzadeh
labsefid oil field
meysam akbarzadeh
lab sefid gas gathering site
meysam akbarzadeh
cheshmeh emarat
meysam akbarzadeh
miankale peninsular
meysam akbarzadeh
behshahr weald view from top of a hill near asiabsar village
meysam akbarzadeh
abbas abad historical complex
meysam akbarzadeh
shevey spring waterfall
More About Iran

The Islamic Republic of Iran has been occupied since 4000BCE, making Iran home to the world's oldest continuous civilization.It is located in central Eurasia on two ancient trade routes. One runs North-South and connects the Caspian Sea to the Persian Gulf, the other one goes East-West between China, India, Europe and Africa.There's a city called Isfahan at the intersection of these two routes, which at one time was the wealthiest city in the world. Isfahan was twice the capital of the Persian Empire, during the Median and then Safavid Dynasties.Interesting artifacts from pre-Islamic Persia include the cylinder of Cyrus the Great, which is the world's first written declaration of human rights. The hanging gardens of Babylon (one of the seven wonders of the ancient world) and the Code of Hammurabi (a set of rules which outlast the King) are also on the list.The Persian Empire was so magnificent that returning Crusaders carried tales of its splendor and helped spark the Renaissance in Europe! Influence of the Zoroastrian teachings of equality also inspired Greek philosophers such as Aristotle and Socrates.The Persian Empire was conquered by Muslim Arabs around 650CE during the Sassanid Dynasty. Initially the Zoroastrian, Christian and Jewish faiths were tolerated but by 1000CE most Persians had accepted Islam.In the sixteenth century Shi'a Islam was declared in Isfahan to be the national religion of Persia and the second golden age began. From 1500 to 1720 the Safavid Dynasty built the greatest Iranian empire since before the Islamic conquest of Persia.Because of its strategic location and oil resources, World War I found Persia in the middle of conflicts between the Ottoman Empire, Russia and the British Empire-via-India. Persia became Iran as of 1935 and was ruled by the Shah, a Persian term for "monarch."In the Islamic Revolution of 1979 Iran re-established a theocratic government under the Ayatollah Khomeini.Today the capital of Iran is the city of Tehran, and Iran is known as the world's center of Shi'a Islam.Text by Steve Smith.