0 Likes

Etemad Art Gallery Jun 2013 Gilda Nowparast Interval 02
Tehran
برزخ
فضای سرد و بسته ای را مجسم كنید كه در تنگنایش حتی قادر به تشخیص خویش از دیگری نیستید. هراس و غضب، شانه به شانه اند. اینجا همان مرز میان پذیرفته شدن یا انكار شدن است؛ دقیقۀ دروغینی از پاسداشت. مقصدتان، در تاریكی و ابهام، راه به برزخ می برد. هرچند پیكرتان یخ كرده، اما عرق می ریزید، و بی وقفه از تپش های اوج گرفتۀ قلبتان آگاهید. تنها اراده و استواری تان شما را از دلهره و تشویش در امان می دارد. آنگاه كه از داوری شدن در هراس افتاده اید، بسیار بیش از هنگامی كه به قاعده می پویید تمركز می كنید، مبادا كه خطایی سر زند یا پاسخی ناصواب به زبان آید. در بحبوحۀ آشوب، تمامیِ داشته های شخصی تان زیر نگاهی نزدیك است تا از دروازه ای ناپیدا گذر كنید. خردترین - اما مهم ترین - پارۀ پیكرتان، طرحی بر سرانگشتان، آنی زندگی تان را برملا می سازد. انعكاسی از چهره تان بر شیشه نقش بسته، كه شما را از منجی یا دژخیمان تان جدا می كند. اكنون، شخصیت، هویت و ذهنیت تان، از اساس دگرگون شده است.
درنگ
بی خبر از گذشت زمان و نامطمئن از آنِ جاری، پیوسته قدم رو می روند، قدم رو می روند ، قدم رو می روند. آنها رهسپار آینده نیستند، و نه قادرند كه به گذشته بازگردند؛ آنگاه كه تاریخ، ( امر ) معاصر را پِی نمی گیرد، آنها در دقیقه گام می زنند. آنها یادآور چیزی نیستند، چرا كه چیزی برای به یاد آوردن نیست. حسی برای مشاهده كردن نمانده، چون عاطفه و هیجانی را یارای رخنه در توان ذهن نیست. آنها تنها سوژه های یك هستیِ تكرار شونده اند كه ابژه های ابدی را به خدمت می گیرد. آنها از پیش چشم مجسم كردن فاصله ها عاجز می مانند. یادآور نقشبرجسته ای هخامنشی، آنها اشیایی را در دست گرفته اند كه در كوران سازوكار شهرنشینی از كف رفته اند. كنش اشیا همان است كه بود، اما نمود و جلوه شان در گذر دگرگونیِ حیات مدرن، به تمامی زیر و رو شده است. بنیادی ترین ثانیه ، به هیچ روی نزدیك نمی نماید.           

                                                مترجم حمیدرضا کرمی
                                                                  ۱۳۹۲
Title of the video : Limbo
Consider the cold confined space where you cannot differentiate between yourself nor anyone else. Fear and anger juxtapose. It is the border between being approved or denied; a false moment of celebration. Your destination is in limbo indefinitely. Although your body temperature is low, you sweat, constantly aware of your accelerated heartbeat. Only decision and resolution rescue you from angst. When you are scared of being judged, you concentrate more than you should in order to avoid making a mistake or answering inappropriately. Your personal belongings are under close inspection during chaos in order to pass through an invisible door. The tiniest but most significant element of your body, a pattern on your finger, instantly unveils your life. There is a reflection of your face on the glass separating you from your savior or persecutor. Your personality, identity, and mentality have been revolutionized. 

Title of the video : Interval
Unaware of the passage of time and uncertain of exact instant they are constantly marching, marching, marching. They are not walking to the future and cannot walk back to the past. They walk in the moment when history doesn’t pursue the contemporary. They’re not recalling anything because there is nothing to remember. There is no sensation to observe because an emotion doesn’t penetrate the strength of mind. They are only subjects of a repetitive existence using perpetual objects. They are unable to envision intervals. Reminiscent of an Achaemenid relief sculpture, they are holding objects that have mostly gone through the process of urbanization. The practice of the objects is the same but their appearance is transformed through the shift of modern life. The most pivotal second is not near at all. 
ترجمه CV 
گیلدا نوع پرست
متولد ۱۳۶۳ ، تهران ،ایران
در تهران  و لوس آنجلس  زندگی و فعالیت میکند
تحصیلات
۱۳۹۱ لیساس هنرهای کارگاهی ، دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

نمایشگاههای انفرادی

۱۳۹۲ مربع ناچیز ، گالری Catalyst (گالری انجمن دانشجویان هنر مقطع لیسانس  دانشگاه Uci)  ارواین , کالیفرنیا
۱۳۹۱ جنگ جهانی IIVVIIV,گالری Catalyst (گالری انجمن دانشجویان هنر مقطع  لیسانس  دانشگاه Uci)  ارواین , کالیفرنیا
۱۳۸۸ حشرات ، کتابخانه کالج Saddleback میشن ویهو،  کالیفرنیا    

منتخبی از نمایشگاههای گروهی
۱۳۹۲ فرود ظهرگاهی ,  گالری UAG (نمایشگاه دانشجویان منتخب دانشکده هنر دانشگاه Uci) ارواین ,  کالیفرنیا
۱۳۹۲ فضای رقابتی ،  گالری Room  دانشگاه کالیفرنیا، ارواین ، کالیفرنیا
۱۳۸۷ پویایی، گالری Sandstone لاگونا بیچ، کالیفرنیا

View More »

comments powered by Disqus

Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery May 2013 Amir Mokhber 01
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery May 2013 Shahriar Ahmadi 01
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 01
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 02
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 03
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 04
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 1 Jul 2014 Group Exhibition 05
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 2 Jul 2014 Group Exhibition 01
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 2 Jul 2014 Group Exhibition 02
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 2 Jul 2014 Group Exhibition 03
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 2 Jul 2014 Group Exhibition 04
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Aug 2013 Shaahin Norouzi 03
Andrea Biffi
Gare d'Oran
Michael Maniezzo
Inside Savior on the Spilled Blood St Petersburg Russia
Daniel Christaldi
St Nicholas Abbey - warehouse
Michał Nyklewicz
Milky Way meadow
Four Sides Media
Upper Lake, Kananaskis, Alberta
Marcio Cabral
Laguna de Los Tres at Moon Rising
John Wood
Circus Room at the Tinkertown Museum
benjamin-suzanne
Le Quai Debilly
Sam Rohn
9/11 Memorial Plaza and 1 World Trade Center
njohn
Dragon Boat Workshop Tai O 大澳龍舟作坊
Sam Rohn
Morgan Library, New York City
Johan Offermans & Karl Overholt
Airplane wreckage Iceland
Majeed Panahee joo
Assar Art Gallery Oct 2013 Mohammad Hossein Emad Lit Shadow 02
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Feb 2014 Mina Shojaee 02
Majeed Panahee joo
Assar Art Gallery Jan 2013 Roxana Manouchehri Nostalgic Identity 01
Majeed Panahee joo
Ariana Art Gallery Nov 2013 Bijan Rafaty 01
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Sep 2014 Morteza Ahmadvand 03
Majeed Panahee joo
Fravahr Gallery April May 2012 Segment Group 01
Majeed Panahee joo
Assar Art Gallery Oct Nov 2012 Babak Roshaninejad No The History Is Not Written By Victoros 04
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Nov 2013 Group Printmaking Exhibition 02
Majeed Panahee joo
Haftsamar Gallery July 2012 Shahrzad Mirzahessabi 03
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery May 2013 Shahrzad Mirzahessabi 01
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Apr 2013 Six Plus One 01
Majeed Panahee joo
Assar Gallery Group Painting Exhibition 02
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.