0 Likes

Seyhoun Art Gallery May 2013 Sepand Art Group Where Are We Standing 01
Tehran
در کجای زمین ایستاده ایم؟
نقاش در اثرش و در راستای بیان مفاهیم و ایجاد ارتباط با مخاطب، باز تابی از واقعیت وصور گوناگون را متجلی می سازد وبرای درک آن، به ساده ترین نوع بیان روی آورده و اندیشه اش را منعکس می کند.در نقاشی آنچه اهمیت دارد تحلیل دایم واقعیت است تا هنرمند، ماهیت اشیاء و محیط را برای بهتر « یافتن » هویدا سازد. برای هنرمند تمایل به نقاشی از جهان پیرامون چنان است که خود احساس میکند تا خویشتن خویش را بیان نماید و بدیهی است که پیام چنین اثری از بطن و درون آن حاصل می گردد.این پیام گاه از سوی فرد هنرمند منتقل میشود و گاه از سوی یک جمع یا گروهی ک ضرورتی ناشناخته و ناپیدا،انان را گرد هم آورده تا لذت با هم بودن را تجربه نمایند.بی شک حرکت جمعی،حرکتی که خود به خود و از  درون شکل گرفته است، دستیابی به لایه های رفتاری جدیدی را نوید خواهد داد و دستاورد آن ، محصول دیگری خواهد شد.تجربه در مرتبه ای والا برای دسترسی به حلقه مفقوده ی درون آدمی، که ندا می دهد در کجای زمین ایستاده ایم.ضرورت کار برای نقاشان وکندوکاو در ماهیت اشیا و طبیعت،قطعا توام با رنج ها و خوشی هاست و پیام آن هر آنچه می خواهد باشد.در اینجا پیام؛ نه آن است که دیگران بنابه عرف و عادت شناخته  و نه سلیقه ها و تمایلات رایج، بلکه پاسخ به دردی فراگیر و مبهم است که از درون همه انسان های متفکر جوشیده و نقاش برای رهایی از آن ،قالب های سطحی و هر انچه در « صورت »است را کنار گذاشته و با بهره گیری از فرم و رنگ در جستجوی « معنا »
 می رود تا آنچه در هستی برایش معمای ابهام برانگیز است را ترسیم نماید.

View More »

comments powered by Disqus

Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery May 2013 Sepand Art Group Where Are We Standing 02
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Jan 2014 Eilya Tahamtani Catharsis 02
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Nov 2013 Monir Sehat Disjointed 01
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 01
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 02
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 03
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery May 2013 The Third May Tribute To Masoumeh Seyhoun Group Calligraphy Exhibition 03
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Dec 2013 Alemeh Bagherian Illusion 01
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Feb 2014 Maryam Kouhestani Varicose 01
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Group Street Art Exhibition New York To Tehran Tehran To New York 01
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Group Street Art Exhibition New York To Tehran Tehran To New York 02
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Group Street Art Exhibition New York To Tehran Tehran To New York 03
David Mariotti
Chautauqua Fire Department, Ladder Truck, Overhead View
luis davilla
brasileira cafe in lisbon
Marco den Herder
The Hague - Air Cushion Festival (Huygenspark)
Rui Ferreira, Moura-Portugal
Old oil mill
Ursula & David Molenda
Mt Bromo crater rim in sunset light
Roland Frisch
Tram Museum KVB Cologne, Germany
Taras Slobodyanik
Railway station «Shevchenko» (KAP, kitefly)
Christian Hartmann
Forty Thieves Bar Beach
Heiko Pieper
Alien Travel Center
Jerry Max
Red House (2 F.) In Neihu
Wolfgang Guelcker
Siena - Cathedral (interior)
Jan Koehn
Balloon on the crane
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Oct 2012 Abbas Kowsari Light 04
Majeed Panahee joo
Khak Gallery July 2012 Group Visual Art Exhibition 04
Majeed Panahee joo
Aun Gallery May 2012 Maryam Khosrovani The Secret Rules Of Gravity Incubus Succubus Pendulus 01
Majeed Panahee joo
Aaran gallery Arash Hanaei Jan 2012-04
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Jan 2015 Homa Bazrafshan S V N 02
Majeed Panahee joo
Persbookart 3rd Exhibition The House Of Artists Of Tehran Oct 2012 Without Border 3 16
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Jan 2014 Behdad Lahooti Prong 02
Majeed Panahee joo
Henna Art Gallery Dec 2014 Group Exhibition Like Breeze On Trees 02
Majeed Panahee joo
نمایشگاه " چهار دهه آثار منوچهر معتبر " تیر 1393 گالری آریانا 03
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Oct 2013 Jean Pierre Brigaudiot 01
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Dec 2014 Mohammadreza Shahrokhinejad The Textures Of A Dog 01
Majeed Panahee joo
Fallahzadeh Gallery July 2012 Group Painting Exhibition 01
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.