Results for @tags shirin
Displaying results 1 - 20 of 227 in total

Shirin Art Gallery Hossein Ghourchian Jul 2014 City Giant

Published about 3 hours ago by Majeed Panahee joo

License license

«ظاهر سنگین و خشکت را دوست می دارم ... غروبهای شفاف و تلألو شبهای اندیشناکت را به وقتی که ماه در آسما<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-hossein-ghourchian-jul-2014-city-giant-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jul 2014 Iman Ebrahimpour Beautiful Sorrow 02

Published about 3 hours ago by Majeed Panahee joo

License license

هنگامی که دردها،رنج ها،ترس ها و سختی ها به سویت هجوم می آورند و بی رحمانه عذابت می دهند ، به د<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jul-2014-iman-ebrahimpour-beautiful-sorrow-02-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jul 2014 Iman Ebrahimpour Beautiful Sorrow 01

Published about 3 hours ago by Majeed Panahee joo

License license

هنگامی که دردها،رنج ها،ترس ها و سختی ها به سویت هجوم می آورند و بی رحمانه عذابت می دهند ، به د<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jul-2014-iman-ebrahimpour-beautiful-sorrow-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 3rd Annual Festival Of Portraiture 05

Published 18 days ago by Majeed Panahee joo

License license

فعل «اندیشگی»  بنیان و محور اصلی مضمون آثار فراخوانده شده امسال می باشد. امروز در اضطراب سکون<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-3rd-annual-festival-of-portraiture-05-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 3rd Annual Festival Of Portraiture 04

Published 18 days ago by Majeed Panahee joo

License license

فعل «اندیشگی»  بنیان و محور اصلی مضمون آثار فراخوانده شده امسال می باشد. امروز در اضطراب سکون<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-3rd-annual-festival-of-portraiture-04-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 3rd Annual Festival Of Portraiture 03

Published 18 days ago by Majeed Panahee joo

License license

فعل «اندیشگی»  بنیان و محور اصلی مضمون آثار فراخوانده شده امسال می باشد. امروز در اضطراب سکون<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-3rd-annual-festival-of-portraiture-03-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 3rd Annual Festival Of Portraiture 02

Published 18 days ago by Majeed Panahee joo

License license

فعل «اندیشگی»  بنیان و محور اصلی مضمون آثار فراخوانده شده امسال می باشد. امروز در اضطراب سکون<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-3rd-annual-festival-of-portraiture-02-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 3rd Annual Festival Of Portraiture 01

Published 18 days ago by Majeed Panahee joo

License license

فعل «اندیشگی»  بنیان و محور اصلی مضمون آثار فراخوانده شده امسال می باشد. امروز در اضطراب سکون<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-3rd-annual-festival-of-portraiture-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Romisa Sakaki 02

Published 28 days ago by Majeed Panahee joo

License license

آثارِ رومیصا سکاکی حولِ محور از خودبیگانگی می‌چرخند، وَ در آن‌ها واژگانی همچون اضطراب، تزلزل، تردید و مانند این جا<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-romisa-sakaki-02-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Romisa Sakaki 01

Published 28 days ago by Majeed Panahee joo

License license

آثارِ رومیصا سکاکی حولِ محور از خودبیگانگی می‌چرخند، وَ در آن‌ها واژگانی همچون اضطراب، تزلزل، تردید و مانند این جا<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-romisa-sakaki-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Safaeddin Emami 01

Published about 1 month ago by Majeed Panahee joo

License license

صفاالدين اماميسردخـــانهشقه هايي آويزان، لاشه هاي رنگانگ، انسان هايي كه خرج مي كنند و خرج مي شوند.روزمره گي واژه<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-safaeddin-emami-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Safaeddin Emami 02

Published about 1 month ago by Majeed Panahee joo

License license

صفاالدين اماميسردخـــانهشقه هايي آويزان، لاشه هاي رنگانگ، انسان هايي كه خرج مي كنند و خرج مي شوند.روزمره گي واژه<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-safaeddin-emami-02-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Omid Mehdizadeh 01

Published about 1 month ago by Majeed Panahee joo

License license

اميد مهديزاده"خون شويي"عکسهای امید مهدیزاده تجربه شهری را در ساحت دست نیافتنی "امر واقعی" در دلالت با سوژه شهری <a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-omid-mehdizadeh-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Atousa Jannesari The Fifth Evident Poem 02

Published about 1 month ago by Majeed Panahee joo

License license

آتوسا جان نثاري"پنجمین شعر نمایان"در تصاویر بی شمار فصلها و سالها زندگی می کنمدر تصاویر <a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-atousa-jannesari-the-fifth-evident-poem-02-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Atousa Jannesari The Fifth Evident Poem 01

Published about 1 month ago by Majeed Panahee joo

License license

آتوسا جان نثاري"پنجمین شعر نمایان"در تصاویر بی شمار فصلها و سالها زندگی می کنمدر تصاویر <a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-atousa-jannesari-the-fifth-evident-poem-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Arshin Agashteh 01

Published about 1 month ago by Majeed Panahee joo

License license

آرشين آگشته"شكوفه هاي هميشگي"این خانه ی عموی من نیست که در آسمان پرواز می کند؟نه، این یک شکوفه بهاری است.این نما<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-arshin-agashteh-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Jun 2014 Arshin Agashteh 02

Published about 1 month ago by Majeed Panahee joo

License license

آرشين آگشته"شكوفه هاي هميشگي"این خانه ی عموی من نیست که در آسمان پرواز می کند؟نه، این یک شکوفه بهاری است.این نما<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-jun-2014-arshin-agashteh-02-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery May 2014 Zoo Curated By Iman Safaei 01

Published 2 months ago by Majeed Panahee joo

License license

جائی مخصوص نگهداری دام و دد و پرندگان و خزندگان بحری و بری و ماهیان. جایی که جانوران وحشی را برای تما<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-may-2014-zoo-curated-by-iman-safaei-01-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Negar Orang May 2014 Hero 02

Published 3 months ago by Majeed Panahee joo

License license

قهـــرمــانخصلت ویژه جهان معاصر بی حوصلگی است که در نسبتش با سرعت تعریف می شود زمانی مارکس این حکم را صادر کرده<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-negar-orang-may-2014-hero-02-tehran">...(more)</a>

Shirin Art Gallery Negar Orang May 2014 Hero 01

Published 3 months ago by Majeed Panahee joo

License license

قهـــرمــانخصلت ویژه جهان معاصر بی حوصلگی است که در نسبتش با سرعت تعریف می شود زمانی مارکس این حکم را صادر کرده<a href="http://www.360cities.net/image/shirin-art-gallery-negar-orang-may-2014-hero-01-tehran">...(more)</a>