Assar Art Gallery Negar Orang Sep 201...
分享
mail
License license
loading...
Loading ...

全景摄影师 Majeed Panahee joo PRO EXPERT 日期和时间 17:05, 09/09/2012 - Views loading...

Assar Art Gallery Negar Orang Sep 2012 State Of Emergency 02

世界 > 亚洲 > Middle East > Iran > Tehran

  • 喜欢 / 不喜欢
  • thumbs up
  • thumbs down

چه بخواهیم چه نخواهیم حالا بیش وکم همه به سوژه های سیاسی ای تبدیل شده ایم که در شکل دهی به عرصه ی عمومی و سهم خواهی از آن رقیب دولتها شده ایم. زنجیره ی رخدادهایی که از 88 شروع شد و تا بهار عربی و والاستریت تداوم یافت شهروندان را در مقام کنشگران سیاسی و خیابان را به-عنوان محل وقوع سیاست بازتعریف کرد. اما رخداد، به خاطر رخدادگی اش، به خاطر غیرمنتظره بودن اش، فی نفسه نمایش ناپذیر، و در عین حال برآشوبنده و هیجان انگیز است و اغواگرانه ما را به واکنش نشان دادن فرامیخواند. در این میان، اثر هنری میتواند گواهی باشد بر اینکه چیزی اتفاق افتاده که هنوز دقیقاً نمیدانیم چیست، چیزی که دستکم قابل تقلیل به بازنماییِ رسانه ای نیست (بازنمایی ای که هر رخداد مهیب و دردناک و برآشوبنده ای را فوراً به یک کُدِ قابل مصرف و فراموش شدنی بدل میکند). وفاداری به رخداد، نقاشیهای نگار اورنگ را به کنش خاطره پیوند می زند: اتفاقاتی را از سر گذراندیم و میگذرانیم که جز از طریق بازنماییِ محو و گنگ فیگورهایاش در سطوح رنگیِ تهی و نامتعینِ ناخودآگاه نمیتوان بر آنها شهادت داد. حضور شبه وار و نامطمئنِ پیکرهها گویی به شیوه ای عکاسانه ثبت لحظه ای گذراست بر ناخودآگاه بوم؛ شبیه پرهیب تصاویری که یک نفر در حال فرار، یا در همهمه ی جمعیتی بیقرار یا شاد، از آدمها و ماشینها و سربازها در ذهن اش حک شده و حالا خاطره ها و تصاویرِ پراکنده به بوم نقاشی اش سرک میکشند. از سوی دیگر، این طرحهای گرافیتی مانند بناست حاکی از هنری اضطراری باشند که آناً و با تکنیکی ابتدایی و پرداختن شده در فوریت یک وضعیت انقلابی خلق میشوند. با این حال، رنگ گذاریهایی که مغرضانه ماهیت نقاشانه ی اثر را گوشزد میکنند، و البته شیوه ی آشنای نمایش آثار، گویی نهایتاً اعترافی اند به ناتوانیِ هنر در برابر منش سیال و به چنگ درنیامدنیِ زمان، و به طریق اولا ناتوانیِ هرگونه بازنمایی. این لحظه ها تا چه حد به منش گریزان و سیالِ «اکنون» وفادار میمانند و ایده ی اضطرار تا کجا کش پیدا میکند؟ و اینها همه برمیگردد به پرسشی اساسی در باب ناتوانمندی هنر  سیاسی شده ی اخیر، پرسشی که احتمالاً در طی مسیری که نقاش از خیابان تا آتلیه طی کرده به ذهن خودش هم خطور کرده: وزن یک اثر سیاسی چیست؟ آیا جهان هنر، دنیای بسته ی گالری، و عصر کالایی شدن، تضمین میکنند که این درد، این خاطره، بعدها به یک نشانه ی قابل-مصرف تبدیل نشود؟ 
بهرنگ پورحسینی

comments powered by Disqus

在附近的图片Tehran

map

A: Assar Art Gallery April 2012 Mohammad Hamzeh Crumples 02

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

With 14 works on display, Hamzeh reveals the contrast between the true and the mannered self by expos...

Assar Art Gallery April 2012 Mohammad Hamzeh Crumples 02

B: Assar Gallery Group Painting Exhibition 02

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

A group exhibition by Assar Art Gallery's represented artists February 17 - March 7 2012

Assar Gallery Group Painting Exhibition 02

C: Assar Art Gallery Dec 2012 Mojtaba Tajik New Collection 01

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Assar Art Gallery Dec 2012 Mojtaba Tajik New Collection 01

D: Assar Art Gallery Nov Dec 2013 Iman Afsarian On The Odds And Ends Of No Significance 02

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

 حرف هایی درباره ی "بر بساطی که بساطی نیست"هر بار نقاشی های ایمان افسریان را می بینم دلم می خواهد دست...

Assar Art Gallery Nov Dec 2013 Iman Afsarian On The Odds And Ends Of No Significance 02

E: Assar Art Gallery May 2013 Mohammad Ghazali Tehran Inclined To The Right 02

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Assar Art Gallery May 2013 Mohammad Ghazali Tehran Inclined To The Right 02

F: Assar Gallery May 2012 Ghassem Hajizadeh 02

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

 Born in 1947 in Lahijan, Iran, Ghassem Hajizadeh is a leading artist of his generation living and wo...

Assar Gallery May 2012 Ghassem Hajizadeh 02

G: Assar Art Gallery Oct 2012 Payam Mofidi Destroyed Memories 01

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Assar Art Gallery Oct 2012 Payam Mofidi Destroyed Memories 01

H: Assar Art Gallery Dec 2012 Alireza Adambakan My Icon No 3 02

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

My Icons IIIAlireza Adambakan paints. He paints landscapes, cityscapes and tales of the Haftad-o-du-T...

Assar Art Gallery Dec 2012 Alireza Adambakan My Icon No 3 02

I: Assar Art Gallery Omid Mehr Colour Of Love 03

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

 Assar Art Gallery is pleased to announce its collaboration with Aaran Art Gallery to support the Omi...

Assar Art Gallery Omid Mehr Colour Of Love 03

J: Assar Art Gallery Apr 2013 Golnar Tabibzadeh Pandora S Box 02

摄影师Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Assar Art Gallery Apr 2013 Golnar Tabibzadeh Pandora S Box 02

此全景拍摄于Tehran

这是一个概述Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

分享这个全景图