نمایشگاه مرور بر آثار " علیرضا اسپهبد " آذر 1391 گالری آن و نمایشگاه " میترا ابراهیمی " با عنوان " دیوار " در بنیان نگارستان آن هنر ایرانی

عایرضا اسپهبد (1385-1330) نقاش و گرافیست حرفه ایست و امانت گوهر وجودش را در این سالهای دراز به سرافرازی و دقت حراست کرده استنه نانی به نرخ روز خورده است و نه از فقر و انزوا هراسیده است. تنها صبر کرده تا قدرش به درستی دانسته شود و به حق آبروی نقاشی جدی غیر تزئینی معاصر ایران بوده استآیدیین آغداشلو این نمایشگاه مروری بر آثار این هنرمند ازسالهای 1354 تا 1385 است که برای نخستین بار به نمایش در می آیندhttp://www.artin360.com/Aun.htmدیوارهای میترا ابرا...(more)
Voir sur la carte

Aun Art Gallery Dec 2012 Alireza Espahbod A Retrospective Exhibition 01

ERROR:

Adobe Flash Player 9 (or newer) needed...click here to download...علیرضا اسپهبد (1385-1330) نقاش و گرافیست حرفه ایست و امانت گوهر وجودش را در این سالهای دراز به سرافرازی و دقت حراست کرده است

نه نانی به نرخ روز خورده است و نه از فقر و انزوا هراسیده است. تنها صبر کرده تا قدرش به درستی دانسته شود و به حق آبروی نقاشی جدی غیر تزئینی معاصر ایران بوده است

آیدیین آغداشلو

 

این نمایشگاه مروری بر آثار این هنرمند ازسالهای 1354 تا 1385 است که برای نخستین بار به نمایش در می آیند

http://www.artin360.com/Aun.htm