Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

2 Likes

Isfahan Mesr Village Desert In Day
Iran

روستاي مصر روستايي کوچک در دل کویر مرکزي ايران، حدفاصل استان هاي اصفهان، سمنان و خراسان است و در 40 کيلومتري شرق جندق و 50 کيلومتري شمال خور از توابع استان اصفهان قرار دارد. موقعيت جغرافيايي روستا 34/04 شمالي و 54/47 شرقي مي باشد

شایداحساساتی می شوم،هربارکه به کویرمی روم،امابه گمانم به دورازهرگونه احساس ودرتعقل کامل درپهنه ای که زیرپایت تاچشم کارمی کند ماسه بادی است وبالای سرت آسمان سرمه ای بی لک ودیگرهیچ ودیگرهیچ تجسم عینی لاله است وحقیقتا جزاو نیست.

هیچ بازیچه ای به بازی ات نمی گیرد وهیچ بیهوده ای سرگرمت نمی سازد .

غروب که می شودآسمان وزمین یکپارچه سرخ می شوندوآن دویی هم یکی می شود تانهایت یگانگی را تجربه کنیم.

اولين چيزي كه آدمي را دركويرهميشه زيباي مصرمجذوب مي كند شبهاي كويراست آسمانی پرازمهتابيهاي روشن ودرخشان كه چشم هربيننده اي رابه خود خيره مي كند خصوصاعزيزاني كه اهل رصدكردن آسمان وشناسايي ستارگان هستندازاين مكان مي توانندبه خوبي استفاده كنند.

اگركمي خوش شانس هم باشيدمي توانيدماه خيمه زده رادرآسمان كويرببينيددربعضي از مواقع كه قرص ماه كامل باشددورماه راهلال بسيارزيباي نوراني احاطه مي كندوقتي ماه دراين حالت قرارگيردبه آن ماه خيمه زده مي گويندالبته بوميان منطقه معتقدند ظرف3روزآينده پس ازاين اتفاق باران مي بارد.

لذت شبي راتصوركنيد كه برروي ماسه هانشسته وبه آسمان پرستاره خيره شده ايد و آتشي كه دركنارشماروشن است گرماي محفل شمارادوچندان مي كندودراين بين صداي ني زدن اهالي كه آرامشي خاص رابه آدمي مي دهدشنيدني است موسيقي هاي محلي كه سكوت كويررامي شكندواقعازيباست.

مصرنیزچون جندق برخوردارازهویتی اصیل ومتناسب باکویراست،هویتی که بیشترین هارمونی رابانبض بیابان دارد وخوشبختانه هنوزموردهجوم معماری بی هویت امروز شهرهای ماقرارنگرفته است.به خصوص که برسینه ی دیوارهای خشتی وتمیزروستا هیچ نشانی ازتراکت ها،پوسترهاوشعارهای رنگارنگ تبلیغاتی نمی بینی.

روستاي مصر روستايي کوچک در دل کویر مرکزي ايران، حدفاصل استان هاي اصفهان، سمنان و خراسان است و در 40 کيلومتري شرق جندق و 50 کيلومتري شمال خور از توابع استان اصفهان قرار دارد. موقعيت جغرافيايي روستا 34/04 شمالي و 54/47 شرقي مي باشد


ساختمانهای کاهگلی وکویری مصرسراسرزیبایی است وچشم نوازی،معماری ساختمانهاهم،همان معماری اصیل وسنتی ایران است که بدون وسایل برقی خنک کننده، تحمل تابستانهای گرم کویررابرای اهالی اش ممکن کرده است.(البته توصیه نمی شود که برای رفتن به کویرماههای تیرومرداد راانتخاب کنیدهرچند که این ماههاهم زیبایی خاص خودشان را دارند.)

کویرکسی راکه یکبارگرفتارافسونش شده باشد،دیگررهانخواهدکرد.مصر،عروسان و چوپانان ازجمله آبادیهای کویراین منطقه هستند.مصرومزارع اطرافش،بابافتی مسطح، همچون جزیره ای بهشت گونه میان دریایی ازماسه قراردارد.

پوشش گیاهی خاص مصر،بدان زیبایی شگفت انگیزی بخشیده است.

گله های شتروشترسواری درلابه لای تپه های ماسه ای مصریکی دیگرازجلوه های کویربرای مردم شهریست.

گفته اندشالوده ی زندگی درکویررا شترریخته است وگاه علت وجودآبادیها،پس ازآب، پیش ازآنکه راه باشد شتراست؛ شترقدش رعناست،شیرش دواست،پشمش عباست و استخوانش عصاست.

کشک تازه ونسائیده،رب انار،شیره ی خرماوشیرشترازجمله سوغات این روستای کم نظیراست.

عروسان نیزکه بانخلستانهای سرسبزش همچون عروسی بردامان کویرنشسته است ،یکی ازآبادیهای زیبای منطقه به شمارمی رود.

گفتنی آنکه افزون برامیرآباد،نخلستانهای زیبای فرح زاددرشمال مصرکه محاصره ی شنهای روان درآمده اند ونیزوجود پوششی متراکم ازنی هایی به طول4متردرجوار چشمه ای که حدود6کیلومترباخاورمصرفاصله داردبرجذابیت های دیداری این سکونتگاه افزوده است؛سکونتگاهی که وجوداشکال شنی مواج ولغزان دراطرافش گاه مناظری بکرترازسرزمین اهرام ثلاثه می آفرینند.

خیابان اصلی مصربامعماری خاصش،درحقیقت باپیمودن فاصله ی بسیاراندکی ازمیان مزارع سرسبزامیرآباد وورودبه مصر،نخستین چیزی که شایداندکی حیرت انگیزجلوه کند،سامانه ی معابروکوچه های این آبادبوم استثنایی کویری است چرا که مصربر خلاف بسیاری ازسکونتگاههای دیرینه وحاشیه ی کویرکشورمثل بیاضه خبری از کوچه پس کوچه های قدیمی وتنگ پرپیچ وخم نیست وبه عوض آن باخیابان وسیعی روبه رومی شویدکه خانه های خشت وگلی روشن رنگ بابادگیرهای آشناویکنواخت آن دراطراف این خیابان قراروآب گوارای ظاهرا– یگانه کاریز،مصرازوسط آن می گذرد

View More »

Copyright: Fariborz Alaghehband
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 04/10/2012
Uploaded: 09/10/2012
Views:

...


Tags: isfahan; mesr; village; desert; day
More About Iran

The Islamic Republic of Iran has been occupied since 4000BCE, making Iran home to the world's oldest continuous civilization.It is located in central Eurasia on two ancient trade routes. One runs North-South and connects the Caspian Sea to the Persian Gulf, the other one goes East-West between China, India, Europe and Africa.There's a city called Isfahan at the intersection of these two routes, which at one time was the wealthiest city in the world. Isfahan was twice the capital of the Persian Empire, during the Median and then Safavid Dynasties.Interesting artifacts from pre-Islamic Persia include the cylinder of Cyrus the Great, which is the world's first written declaration of human rights. The hanging gardens of Babylon (one of the seven wonders of the ancient world) and the Code of Hammurabi (a set of rules which outlast the King) are also on the list.The Persian Empire was so magnificent that returning Crusaders carried tales of its splendor and helped spark the Renaissance in Europe! Influence of the Zoroastrian teachings of equality also inspired Greek philosophers such as Aristotle and Socrates.The Persian Empire was conquered by Muslim Arabs around 650CE during the Sassanid Dynasty. Initially the Zoroastrian, Christian and Jewish faiths were tolerated but by 1000CE most Persians had accepted Islam.In the sixteenth century Shi'a Islam was declared in Isfahan to be the national religion of Persia and the second golden age began. From 1500 to 1720 the Safavid Dynasty built the greatest Iranian empire since before the Islamic conquest of Persia.Because of its strategic location and oil resources, World War I found Persia in the middle of conflicts between the Ottoman Empire, Russia and the British Empire-via-India. Persia became Iran as of 1935 and was ruled by the Shah, a Persian term for "monarch."In the Islamic Revolution of 1979 Iran re-established a theocratic government under the Ayatollah Khomeini.Today the capital of Iran is the city of Tehran, and Iran is known as the world's center of Shi'a Islam.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.