N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Port of Trelleborg, the port's Day on August 24, 2013
Sweden
Trelleborg nämns för första gången i skrift 1257 men redan under sen vikingatid anlades här en ringborg, en så kallad trelleborg, vilken har gett staden dess namn. Staden är, tillsammans med Lund, Helsingborg, Vä (föregångaren till Kristianstad) och Åhus en av Skånes äldsta städer. På 1980-talet hittades resterna av denna ringborg som därefter delvis återuppbyggts. Trelleborgs kyrka, S:t Nicolai kyrka, började byggas under första hälften av 1200-talet. Kyrkan ligger strax öster om den vikingatida ringborgen. 1881-1883 byggdes kyrkan om kraftigt under ledning av arkitekten Helgo Zettervall. Ett franciskanerkloster grundades i staden antingen 1247 eller 1267. Båda uppgifterna stammar från 1500-talet men året 1247 bör vara det rätta.[3] Franciskanerklostret låg nära Trelleborgs medeltida torg ”Gamla torg”, men i dag finns endast en del av klostermurarna bevarade. 1260 förde den danska prinsessan Sophia med sig Trelleborg som hemgift då hon gifte sig med den svenske kungen Valdemar Birgersson. Detta innebar att Trelleborgs borgare skulle betala skatter och avgifter till Sophia och Valdemar. Under medeltiden var sillfisket den betydande näringen och handeln med sill sköttes genom Hansans försorg. Trots att handeln med sill så småningom minskade fortsatte Trelleborg att vara en stad med betydande handel och hantverk. När Malmös borgare skrämdes av handelskonkurrensen från Trelleborg klagade de hos den danske kung Christian IV. Detta fick till följd att Trelleborg förlorade sina stadsprivilegier 1619 och därmed rätten att bedriva handel och hantverk i staden vilket ledde till att Trelleborgs betydelse minskade. Trelleborg fortsatte dock som "illegal" stad och till och med köpmän från de "legala" städerna Skanör och Falsterbo fortsatte att bedriva handel på marknader i Trelleborg. Skatteindrivningen skedde också i denna period som om Trelleborg hade varit stad men betalades till konungen som om Trelleborg hade varit den by den formellt var. 1749 besökte Carl von Linné Trelleborg under sin skånska resa. Linné konstaterade att ”Trälleborg var en lång, smal by med en stor gata, låg utsträckt efter södra havssidan av Skåne land. Trälleborg har tillförne varit stad och på allt sätt även ännu hade skapnad av stad, uti vilken ett stort antal av hantverkare bodde…” Kring sekelskiftet 1900 utvecklades stadens sjöfartsnäring. 1897 öppnade reguljär färjetrafik mellan Trelleborg och Sassnitz med post- och passagerartrafik och 1909 startade den första tågfärjetrafiken till Tyskland. 1875 öppnade den första järnvägen till Lund och den nuvarande Kontinentalbanan invigdes 1899. Däremellan hade Malmö - Trelleborgs Järnväg över Vellinge och Trelleborgs - Rydsgårds Järnväg öppnats, 1884 resp. 1886. För närvarande är dock de enda persontågen som trafikerar staden den tyska tåglinjen Malmö - Trelleborg -(via tåg och bilfärja) - Sassnitz - Berlin, som avgår en gång varje kväll. Sedan Citytunneln i Malmö invigts står en lokaltågslinje med s.k. pågatåg Malmö-Trelleborg överst på listan av nya järnvägslinjer i Skåne. Denna trafik är således nära förestående, men om linjen kommer följa citytunneln eller kontinentalbanan är ännu ej definitivt bestämt. Kring sekelskiftet 1900 utvecklades också Trelleborgs industrinäring och flera företag startades med Johan Kock som den drivande kraften. Bland dessa fanns Trelleborgs Gummifabriks AB, i dag Trelleborg AB, som grundades 1905. Johan Kock grundade också bryggeri och glasbruk samt drev en brädgård, Kocks, och spannmålshandel. Också Akso Nobel Inx och möbeltillverkaren Dux har sitt ursprung i industrier startade av Johan Kock. Från Trelleborgs hamn utgår idag fem färjeförbindelser till och från Kontinenten, en till Swinoujscie, en till Sassnitz, två till Rostock och en till Travemünde. Totalt 13 s.k. RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på linjerna. Trelleborgs Hamn AB bildades 1999 genom sammanslagning av Trelleborg Terminal AB och Trelleborgs Hamn. Sedan början av 2005 ägs Trelleborgs Hamn till 100 % av Trelleborgs kommun. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. Förutom den löpande driften har bolaget även ansvar för och beslutar om investeringar i hamnanläggningen. ............................................................................................................ Trelleborg was first mentioned in writing in 1257 but already in late Viking built here a fortress complex, called Trelleborg, which has given the city its name. The city, along with Lund, Helsingborg, LH (the predecessor of Kristianstad) and Ahus one of Scania's oldest cities. In the 1980s, found the remains of the fortress complex, which then partially rebuilt. Trelleborg's Church, St Nicholas Church, was built during the first half of the 1200s. The church is located just east of the Viking ring castle. 1881-1883 the church was built on strongly in the direction of architect Helgo Zettervall. A Franciscan monastery was founded in the city either 1247 or 1267th Both tasks stems from the 1500s, but the year 1247 should be the correct one. [3] Franciscan lay near Trelleborg medieval squares "Old Square", but today is only part of the monastery walls preserved. 1260, the Danish Princess Sophia brings Trelleborg as dowry when she married the Swedish king Valdemar Birgersson. This meant that Trelleborg's citizens would pay taxes to Sophia and Valdemar. In medieval times, the herring fishery on significant industry and trade in herring handled through the agency of the Hanseatic League. Although trade in herring eventually fell Trelleborg continued to be a town of considerable trade and crafts. When Malmö's citizens were frightened by trade competition from Trelleborg they complained of the Danish King Christian IV. This had the effect of Trelleborg lost its charter in 1619 and thus the right to trade and crafts in the city leading to Trelleborg's importance declined. Trelleborg continued as 'illegal' city and even merchants from the "legal" urban Skanörvägen and Falsterbo continued to trade in markets in Trelleborg. Tax The collection also took place in this period of Trelleborg had been the city but were paid to the king of Trelleborg had been the village it formally was. 1749 visited Carl Linnaeus Trelleborg his journey through Scania. Linnaeus noted that "Trälleborg was a long narrow village with a great street, lay stretched after southern seaward side of Skåne country. Trälleborg has heretofore been the city and in every way even yet had the SHAPE of the city, UTI which a large number of artisans lived ... " Around 1900 developed the city's shipping industry. 1897 opened the regular ferry service between Trelleborg and Sassnitz with mail and passengers, and in 1909 started the first railferry traffic to Germany. 1875 opened the first railway to Lund and the current Continental line was inaugurated in 1899. In between had Malmo - Trelleborg Train over Vellinge and Trelleborg - Rydsgårds Railway opened in 1884, respectively. 1886. However, at present the only passenger trains operating on the German city of Malmo train line - Trelleborg - (via train and car ferry) - Sassnitz - Berlin, departing once nightly. Since the City Tunnel in Malmö is officially opened a commuter line with the so-called Pågatåg Malmö-Trelleborg top of the list of new railway lines in southern Sweden. This traffic is thus imminent, but the line will follow the city tunnel or continental track is not yet definitely decided. Around 1900 also developed Trelleborg's industrial business and several companies started with Johan Kock as the driving force. These included Trelleborg Rubber AB, today, Trelleborg AB, founded in 1905. Johan Kock also founded the brewery and glassworks and operated a lumberyard, Kocks, and grain trade. Also Akzo Nobel Inx and furniture manufacturer Dux originated in industries started by Johan Kock. From the port of Trelleborg starts today five ferry services to and from the Continent, a Swinoujscie, one to Sassnitz, two to Rostock and to Travemünde. A total of 13 so-called RoPax maintains the routes. Port of Trelleborg AB was founded in 1999 through the merger of Trelleborg AB Terminal and Port of Trelleborg. Since early 2005, is owned Port of Trelleborg to 100% of Trelleborg Municipality. The company has three business areas: port, handling and properties. In addition to the ongoing operation, the company also responsible for and decides on investments in the port facility. Info från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Trelleborg
Copyright: Jan Andersson
Type: Spherical
Resolution: 8740x4370
Taken: 24/08/2013
Uploaded: 24/08/2013
Updated: 07/04/2015
Views:

...


Tags: hamn; port
comments powered by Disqus
More About Sweden