Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Shirin Art Gallery Jan 2015 Shirin Hoseinvand Persian Coke 02

شیرین حسین وند

کوکای پارسی )نوشیدنی عشاق(

گذشته: پارسیان )ایرانیان( که مورد حمله ممالک همسایه قرار می گرفتند؛ مانند ملل جوامع

دیگر تلاش بر حفظ فرهنگ و سنت های دیرینه خود داشتند. شاهنامه «کتاب شاهان » شامل

آثار حماسی طولانی، که به قلم شاعر گرانمایه حکیم ابوالقاسم فردوسی نگاشته شده است،

نمونه بارز و قابل توجهی از تلاش در جهت حفظ فرهنگِ فارسی می باشد. فردوسی سی سال

از عمر خود را صرف نگاشتن این شاهکار جاودانه ی ادبی در دربار ساسانی و غزنوی کرد.

تصویرسازی این کتاب، توسط ماهرترین نگارگران در دربار شاهان دوره های مختلف و با

وجود محدودیت نقاشی در ایرانِ پس از اسلام صورت می گرفت. تصویر این کتاب و به طورکلی

مینیاتور ایرانی )پارسی در دربارهای مختلف، به ترتیب تحت تأثیر نقاشی های بیزانسی، عرب

و چین می بود. نسخه های تصویری این کتاب نمونه های غنی و باارزشی از نگارگری پارسی

است و مهمانی ها و مراسم نوشیدن آن دوران را به ما نشان می دهد. متأسفانه بسیاری از آثار

از بین رفته اند و ور ق های دو شاهنامه «هوتون و شاهنامه مغولی » در قرن ۲۰ از هم جدا

شدند. در سال ۲۰۰۶ فقط یک نسخه یک صفحه )از این کتاب که متعلق به موزه آکاخان بود به

قیمت ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱ دلار فروخته شد(. اکنون: یک هنرمند جوانی که به اروپا و امریکا برای

ادامه تحصیل مهاجرت کرد، پس از سا ل ها زندگی در شهر نیویورک به این درک می رسد که

شهرش پس از انقلاب، مرکزی مناسب برای صنعت و توسعه سرمایه داری یا کاپیتالیس می باشد.

هرچند که تضاد زیادی بین فرهنگ و سنت پارسی که ریشه در ادبیات و عرفان دارد، ام ا

سرمایه گذاری و گلوبالیزیشن روابط جهانی و تبادل فرهنگ ها و سنت ها را توسعه داده

است. تطابق: پیامد پیشرفته تکنولوژی، نزدیک شدن ملل و فرهنگ های متفاوت است. بدین

منظور کوکا کولا که سمبل کپیتالیسم و صنعت گرایی است، به صورت تولید عمده در بیش

از ۲۰۰ کشور به یک شکل عرضه می شود. با مینیاتورهای پارسی که نشانه ای از گذشته ما

پارسیان می باشد و به زحمت نگهداری شده اند، آمیخته می گردد و شرق با غرب. سنت های

نوشیدن در ایران قدیم، شناخته شده ترین محصولی که نمونه ی نوشیدنی عصر ما، پس از

انقلاب صنعتی است، تلفیق می شوند و هویت و مشخصه ای که بتواند کوکا کولای پارسی را

به طوری که در شأن آن ملت است پدید آورده و بتواند با در نظر گرفتن استانداردهای

محصولی که زاییده تولید عمده است، با تضادهایی که در ماهیت این دو زمان، محصول

و طرز نگرش وجود دارد، خود را تطبیق دهد و راه نویی در جهت آمیخته شدن و پدید

آوردن محصولی مناسب برای این قوم باشد. بدین منظور میراث گذشته ی ما مینیاتورهایی

که عادات و رسوم نوشیدن ما پارسیان را نشان می دهند، کوکا کولای پارسی را آراستند و

هویت ایرانی به این محصول بخشیدند.__

SHIRIN HOSEINVAND

"PERSIAN COKE" ( LOVER’S DRINK )

Past: Persian have tried to maintain their history, culture and old traditions like any other

nation. Shahnameh book “ The Book of Kings “ a long epic poem written by Persian poet

Ferdowsi between c. 977 & 1010 SD is a great example as it is of central importance in Persian culture, regarded as literary masterpiece, and definitive of ethno-national cultural identity of Iran. It traces the historical links between the beginning of the religion with the death of the last Zoroastrian rulers of Persia during the Muslim conquest. The great poet worked for 30 years to finish this masterpiece. Illustrated copies of the most famous Persian book are among the sumptuous example of Persian miniature painting. Several copies remain intact, although two of the most famous, the Houghton Shahnameh & Great Mongol Shahnameh were broken up for sheets to be sold separately in 20th century. A single sheet from the former (now Aga Khan museum) was sold for $1.500,000 in 2006. Present: A young Persian artist immigrated artist immigrated to Europe & New York City to continue her academic studies… After living in New York City for years she believes her new country is based on industrialism and capitalism, although she believes industrialism and capitalism have increased global relationship of cultures, people and economic activity in the world and it dates back to great movement s of trade and empire across Asia & Indian Ocean from the 15th century. Adoption: We live in 21st th century and we have developed our cultural interaction. We may consume a product in different countries without considering the culture of that society and the identity that specific culture can offer to that product. Coca Cola can be a great example which was invented in 19th century after industrialism in the United Stated, sold in more than 200 countries. My goal was to create a harmonious effect , give ethnic identity to the concept of globalization and mass production by painting Persian miniatures ( from Shanameh about drinking ) on Coke cans. These beautiful paintings (illustration of Shahnameh book about drinking habits ) covered Coke cans and connected Past to the Present , East to West, and Mysticism & Love with industrial. Shahnameh ‘s miniature illustrations are a great example for Persian art and culture and coke is the best example of industrialism and globalization. By covering Coke cans with Persian miniatures, a cultural interaction between countries has been created and Coke cans, which are sold with the same logo and Color in more than 200 countries, have adopted a specific consumer society’s ethnic identity.

Shirin Hoseinvand 

نمایشگاه آثار " شیرین حسین وند " با عنوان " کوکای پارسی " دی 1393 گالری شیرین 

View More »

More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.