فرایند نمایشی از آثار چاپ در گالری ایست

  • تهران، درکه، خیابان شهید احمد پور، نبش بن بست گلستان، شماره 2 ، تلفن 22173142

  • Link: www.majidpanahi.com
  • Phone: 09123393315
  • email: info@majidpanahi.com
همواره میان اینکه چگونه اثر هنری همچون ابژه ای بصری خوانده میشود و شیوه ای که در آن معنایش را تولید میکند تنش عظیمی وجود دارد. از سوژه هتای نا محدودی استفاده میشود تا کمکی باشد برای فرایند رویدادهای هنری، این به نوعی استفاده از جادو به منظور انکار مرگ است
View on map