نمای روز و شب از فضای سبز دفتر آقای ایزدپناه شهریور 1391

دفتر آقای ایزدپناه واقع در خیابان سهروردی شمالی است که توسط شرکت مهندسین مشاور پادیاو پارث طراحی و اجرا شده، همچنین فضای سبز واقع در حیاط پشتی این دفتر توسط شرکت وربن طراحی و اجرا گردیده استدر این تور 360 درجه میتوان در دو فضای روز و شب این حیاط را دید
View on map

Padiav Parth Co Payam Izadpanah Hassan Hajmoshir Bahram Shokohian Verben Co Aug 2012 02

<% @xml_url = "/krpano/business_page_embed/#{@business.handle}/#{@image.handle}.xml" # @epd_url = "/data/embed/plugin_data/#{@image.handle}" @show_embed_plugin = false # @image.embeddable? @state = 'business_page' @width = '100%' @height = '100%' %> <%= render :partial => 'krpano/html/embed.html' %>