N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Etemad Art Gallery May 2013 Amir Mokhber 02
Tehran

 

امیر مخبر٬ هنرمند خود ساخته جسوری است که بدون اعتنا به گرایش های روز هنری با استقلالی قابل ستایش٬ متکی بر توانا ئی های طراحانه و نظم پرنوسان خطوط و هزار لای رنگ٬ درک و تجربه هنری اش را به تصویر می کشد.
به جرات می توان گفت .کمتر هنرمند جوانی می تواند چنین پذیرفتنی واقعیت امر ٬مبتنی بر طبیعت و مناسبات فرد و طبیعت را نمایان کند. بدون اینکه گرفتار ظاهر زیبای طبیعت پردازی شود.
در آثار این نقاش ٬ بر سطح و زیر سطوحی که بعنوان گیاه آسمان زمین و آب و منظره شئ و جسم و ... اندیشه ای در جریان است که از فضای مادی و ترکیب آن با فضای روانی واز هزار توی ذهن تا مرزهای بی نهایت گسترده است.
اندیشه این هنرمند با مسائل انسانی و  شناخت طبیعت در چالش است و بازتاب لحظات گشایش درون خود هنرمند و کشاکش مناسباتش با طبیعت اطرافش است
طبیعت در آثار این هنرمند گیج کننده است. انبوهی از بیشه های در هم تنیده شده که هیچ کدام برای همیشه ثابت نیستند. با پیکره های در کنار یا درون خود٬همراه با شبکه های رنگی خطوط در حال سقوط بر سطوحی خالی و یا پر شتاب رو به بالا.
گوناگونی فرم ها ٬صحنه هائی ناشناس و همانند خواب و رویا غیر قابل سنجش و وهم ناک  از عناصر پایدار آثار این هنرمندند
در آثار امیر مخبر ترکیب رنگی هیجان انگیزی وجود دارد که به دنبال تداعی حسن و القای حالت اند. و باعث می شوند٬بیننده با ریتم ها و ضربات رنگی همراه شود.این ضربه های رنگی چشم را از فضایی به فضای دیگر عبور می دهند.
تکه تکه کردن ریتمیک آسمان ٬ جابه جائی ارزش رنگ٬ریز پردازی در مقابل سطوح رها ٬توجه به کلیت ساختاری و معماری تصویر ٬ استفاده از خطوط رنگی پر تکاپو و جوشان ترکیب بندی فشرده ٬بکارگیری تضاد های رنگی در کنار بافت های صخره مانند یا گیاه گونه و ایجاد فضا هائی چند معنائی تاثیرات دراماتیک صحنه آثار او را تشدید می کنند.

پیکره اشباحی در آثار او دیده می شوند که در فشردگی رنگ و شبکه خطوط و زمینه ای مرموز ٬بین مادیت و پیکره بندی از یک طرف و سیالیت و تهی بودن از طرف دیگرـ بین معماری پیکره  و حرکت خود به خودی و از هم گسیخته ـ بین رنگ و سطح و دنیای محسوس و فضای نامحسوس در نوسانند و با وجود اینکه رنگ ها از فضای صحنه به درون پیکره ها جاری اند  اما آنها بار مبهم و ساکتی را ایجاد می کنند که کمکی است تا زمینه ها از انرژی و حرکت جنبشی بیشتر  برخوردار شوند و فضای صحنه کارکرد های مفهومی گسترده تری یابد. این فضا بر فیگور ها غالب است و موقیت آنها را تعیین می کند.


آثار رنگ محور امیر مخبر ٬ صرف نظر از بیان هرموضوعی و بطور مجرد٬ گفتمانی ساختارمند و مشخص اند درباره رنگ و فرم ـ نور و شفافیت.
استقلال فضا های آبستره آن حتی با  توجه به نزدیکی به منظره و فیگور به خطر نمی افتد .
اکسپرسیون درون مرزهای معماری تصویر و بازی چندگانه خطوط که تا به امروز نقاشی اورا به حرکت درآورده اند(حتی آنجاکه خطوط حضور ملموس ندارند) مفهوم متغیر پیکره های اشباح مانند و اشیاء ٬نگاه او را به هنرمندان سورئالیسم نزدیک می کند.

در آثار متاخر این هنرمند نوعی تاثیر پذیری از حرکت سینمایی جریان دارد و روحی دراین آثار ساکن است که خویشاوندی با نقاشی های خاور دور دارد.شالوده آثار او اما متفاوت از آن نقاشی ها و از حرکت های سینمائی ست و نشانه ای از توانائی این هنرمند از پذیرش و جذب ٬ فرهنگ های گوناگون و استفاده از امکانات و رسانه های دیگراست.
نیروی تجربه گری و قدرت تخیل این هنرمند به اندازه افق مناظرش  وسیع و گسترده است و چارچوب یک رسانه نیازهای استیتکی او را برآورده نمی کند.
رویکرد او به انیمیشن ویا مجسمه های نئونی و تجربه های دیگر او در همین راستاست.

فشرده از مقاله "بدون امضاء بدون تاریخ "
Amir Mokhber is a self-taught audacious artist capable of disregarding the current mainstream artistic trends.  Relying on his draughtsmanship accompanied with an admirable self-determination, Amir skillfully renders his artistic perception and experience by using methodically undulating lines and paint in many layers.
Certainly, there are very few young artists who are capable of depicting the reality based on nature and the relationship between man and nature so admissibly without falling for the immediate outwardly beauty of nature itself.
His mind streams beneath surfaces characterized by plants, earth, water, scenery, object, etc to combine mental and material spaces, from layers of awareness deep within to the edge of infinity. His impressions challenge major human concerns and demonstrate an expansion from within and his enduring struggle with surrounding environments. He often portrays nature in a confusing manner; with dense patterns, interwoven and constantly changing within a matrix of colors and lines falling down or speeding up clear surfaces. 
Diversity of forms and odd visual scenes are among the main elements which give his paintings a dream-like effect quite beyond measure. He applies brilliant color combinations in an exciting manner,  which in turn induce certain states and emotions causing spectators to get in tune with the rhythm of colors and explore the environment from one area to another.
A deliberate use of vibrant colorful lines in dense structures while preserving the structural entirety of the picture as well as the exchange  of color values and opposite color schemes in textures resembling rocks and vegetation within a multi-conceptual atmosphere, all work to intensify the dramatic effects of the picture. 
Ghost-like figures can be seen in his works reverberating in dense colors and line patterns, between color and surface, tangible and intangible space. Although colors flow through the scene into the figures, they create a vague and quite vibe which helps the grounds gather greater dynamic energy and expand greater conceptual atmospheres. This atmosphere dominates the figures and determines their position. 
His color-centered paintings, in an on themselves, are about a formal discourse between color and form, light and clarity. Abstract environments manage to remain independent despite closeness to the scenes and figures. 
The latest works of this artist appear to be influenced by cinematic movements and convey a spirit often found in the Far East. The basis of his works, however, differs from those painting styles and cinematic movements; a fact which demonstrates his ability and potential in absorbing various cultures and utilizing alternative media.
His adventurous momentum and powerful imagination expand from horizon to horizon and the framework of a single medium fails to measure up to his static needs and expectations. His interest in animation, neon figurines and other experiences clearly reinforce this notion.   

Ali Nassir

View More »

comments powered by Disqus
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.