N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Lilla Torg in Malmo, Sweden
Sweden

Lilla torg är ett torg i Gamla staden i centrala Malmö. Det ligger strax intill Stortorget. Kring torget finns ett flertal restauranger och sommartid är det fullt med folk som äter och dricker öl. Tidigare anlade kommunen en skridskobana på torget, men denna är numera flyttad till Stortorget. Under 1500-talets senare hälft omtalas "en stor ödejord" sydväst om Stortorget. Området verkar vid denna tid p.g.a. sin lågt liggande markyta ej ha varit attraktiv för bebyggelse. Först efter utfyllnad skapades under 1590-talet Lilla torg, en utvidgning av Stortorget. Hit gick borgarfruar och tjänstepigor för att inhandla de dagliga hushållsvarorna. Här trängdes man på torgets västra sida kring köttdiskarna medan bagarna på torgets södra sida lockade med nybakat bröd. Utmed den östra torgsidan fanns fiskblötarna och i norr hökarna, dagligvaruhandlarna. Hökarnas och fiskblötarnas små bodar försvann under 1700-talet och ersattes av riktiga hus. Lilla torg höll på att uppslukas av fast bebyggelse. De äldre små s.k. torghusen på själva torget precis före, under och precis efter sekelskiftet 1899–1900 och ersattes med en saluhall uppförd 1902–1903 efter ritningar av Salomon Sörensen. Saluhallen var utförd i medeltidsromantiserande stil i rött tegel och täckte hela torgytan. På 1960-talet genomfördes ett så kallat kulturmiljöprojekt då saluhallen revs och Lilla torg frilades till sitt ursprungliga omfång. Söder om torget finns Hedmanska gården, en gammal korsvirkesgård med anor från 1590-talet. Inne på gården finns Form/Design Center, med galleri och utställningar. Intill Hedmanska gården, på andra sidan av Hjulhamnsgatan, ligger det Faxeska huset från 1760-talet. På torgets västra sida finnes i dag två korsvirkeshus. Hörnhuset, Ekströmska huset, är uppfört på 1720-talet, medan intilliggande hus, Aspegrenska huset, trots sitt gamla utseende är nybyggt. Skulpterade delar härrör dock från 1600-talet. Tegelbyggnaden i torgets nordvästra hörn uppfördes på 1800-talet som en fabrikslokal och fungerade ett tag som saluhall, men är idag ett 5-stjärnigt hotell. Den gata som tidigare gick på den västra sidan av torget hette Torvgatan (den östliga hette Östra Torggatan) – dessa gatunamn försvann 1969. Samtidigt avkortades Landbygatan och Larochegatan, som tidigare löpte längs norra resp. södra sidan av torget och hela området heter sedan dess Lilla torg. Torgbrunnen tillkom 1973. Relieferna på brunnskaret visar symboler för torgets fyra gamla handelsidkares yrken. "Lilla torgs" fotbollslag heter Lilla Torg FF som spelar på Hästhagens IP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Little Square is a square in the old town in central Malmö. It is located just off the Main Square. Around the square there are several restaurants and in summer it is full of people eating and drinking beer. Previously, the municipality erected a skating rink in the square, but this is now moved to the Main Square. During the 1500s the latter half spoken of "a great ödejord" southwest of the Main Square. The area seems at this time due its low-lying land surface not have been attractive for settlement. Only after filling were created during the 1590s Lilla Torg, an extension of the Great Square. Hit went bourgeois wives and maids service to purchase daily household goods. Here thronged the square's west side around meat counters while the bakers on the square's south side drew with freshly baked bread. Along the eastern side squares were fish wet area and in the north the Hawks, grocery retailers. Hawks and fish wet DEVICES small huts disappeared during the 1700s and was replaced by real houses. Little Square was being engulfed by the settlement. The older so-called small square houses on the square just before, during and just after the turn of 1899-1900 and was replaced by a market hall built in 1902-1903, designed by Solomon Sorensen. Market Hall was completed in medieval romanticized style of red brick and covered the entire square surface. By the 1960s, was known as a cultural project when the market hall was demolished and Lilla Torg was exposed to its original scope. South of the square there Hedman yard, an old half-timbered farmhouse dating back to the 1590s. Inside the courtyard is the Form / Design Center, with a gallery and exhibitions. Adjacent Hedman yard, on the other side of Hjulhamnsgatan, is the Faxeska house from the 1760s. On the square's western side there is now two half-timbered houses. Corner House, Ekströmska house, built in the 1720s, while the adjacent house, Aspegrenska house, despite its ancient appearance is newly built. Sculpted parts derived however from the 1600s. Brick building in the northwest corner of the square was built in the 1800s as a local factory and worked for a while as a covered market, but is now a 5-star hotel. The street that previously went on the west side of the square was called Peat Street (East called East Torggatan) - these street names disappeared in 1969. While truncated Landbygatan and Larochegatan, who previously ran along the north respectively. south side of the square and the whole area is called since then Lilla Torg. Square Fountain added in 1973. The reliefs on the fountain shows symbols of the square's four ancient handelsidkares professions. "Lilla Torg" football team called Lilla Torg FF who play at Hästhagens IP. WikipediA

Copyright: Jan Andersson
Type: Spherical
Resolution: 8964x4482
Taken: 27/05/2013
Uploaded: 28/05/2013
Updated: 05/04/2015
Views:

...


Tags: little square
comments powered by Disqus
More About Sweden