N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Rygiskiu Jono Gimnazija HDR
Lithuania

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – dieninė, keturmetė savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Marijampolėje, Kauno g. 7, vykdanti vidurinio ugdymo programas. Įstaigos kodas 190451662.

Istorija

Rygiškių Jono gimnazija pradėta formuoti dar 1840 m., kuomet iš Seinų į Marijampolę buvo atkelta keturmetė mokykla. 1867 m. ji buvo performuota į gimnaziją. Rusų valdžia siekė lietuvių inteligeniją atitraukti nuo lenkų įtakos ir surusinti.

Vienas reikšmingiausių mokyklos bruožų – lietuvių kalbos pamokų įtraukimas į programą. Nepriklausomos Lietuvos tarpukario metais mokykla garsėjo kaip viena iš geriausių gimnazijų Lietuvoje. Tam tikrais laikotarpiais keitėsi gimnazijos pavadinimas bei struktūra. 1920 m. gimnazijai suteiktas Rygiškių Jono vardas, kuris 1940 m. buvo panaikintas. 1956 m. suteiktas kalbininko Jono Jablonskio vardas, o 1992 m. grąžintas Rygiškių Jono vardas.

Gimnazijos istorijoje fiksuoti šie mokyklos pavadinimai: Marijampolės vyrų gimnazija, Marijampolės valstybinė Rygiškių Jono gimnazija, Marijampolės valdžios Rygiškių Jono gimnazija, Marijampolės I-oji gimnazija, Kapsuko I-oji vidurinė, Kapsuko Jono Jablonskio vidurinė bei Marijampolės Rygiškių Jono vidurinė mokykla. 1996 m. atgavus gimnazijos statusą mokyklai suteiktas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pavadinimas.

Direktoriai

Antanas Pranas Daniliauskas – 1923–1928 m. ir 1934–1940 m.

Vincas Peckus

Vilhelmas Petkevičius

 

Žymūs mokiniai

Juozas Adomaitis-Šernas (1859–1922)

Zigmas Angarietis (1882–1940)

Tomas Astramskas (1853–1921)

Aldona Babinienė-Motiekaitytė (1917–)

Juozas Bagdonas (1866–1956)

Antanas Baltrušaitis (1883–1970)

Saliamonas Banaitis (1866–1933)

Jonas Basanavičius (1851–1927)

Kazimieras Bieliukas (1901–1991)

Kazys Boruta (1905–1965)

Andrius Botyrius (1845–1900)

Andrius Bulota (1872–1941)

Pranas Dovydaitis (1886–1942)

Antanas Endziulaitis (1895–1942)

Pijus Grigaitis (1883–1969)

Adomas Grinevičius (1845–1932)

Kazys Grinius (1866–1950)

Joana Griniuvienė (1865–1918)

Albinas Iešmanta (1887–1988)

Petras Ilgūnas (1919–)

Jonas Jablonskis (1860–1930)

Juozas Kačergius (1862–1943)

Adolfas Karaška (1911–)

Petras Klimas (1891–1969)

Petras Kriaučiūnas (1850–1916)

Antanas Kučinskas (1900–1988)

Justinas Kudirka (1893–1983)

Vincas Kudirka (1858–1898)

Adomas Lastas

Petras Leonas

Juozas Liūdžius

Juozas Lozoraitis

Pranas Mašiotas

Pranas Matulaitis

Stasys Matulaitis

Baltrus Matusevičius

Vincas Mickevičius-Kapsukas

Vincas Mykolaitis-Putinas

Salomėja Nėris

Teofilis Petraitis

Vincas Pietaris

Kazys Puida

Antanas Radušis

Edmundas Simanaitis

Justinas Staugaitis

Matas Šalčius

Valdas Tumelis

Pranas Vaičaitis

Jonas Valaitis

Antanas Venclova

Antanas Vilkutaitis

http://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97s_Rygi%C5%A1ki%C5%B3_Jono_gimnazija

Copyright: Saulius Baublys
Type: Spherical
Resolution: 14800x7400
Taken: 01/07/2012
Uploaded: 01/07/2012
Updated: 31/03/2015
Views:

...


Tags: rygiskiu jono gimnazija; building; school; park; trees; nature
comments powered by Disqus
More About Lithuania